Familjehemsföräldrar och a-kassa

Motion 2005/06:A204 av Magdalena Andersson och Anita Sidén (m)

av Magdalena Andersson och Anita Sidén (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om uppdraget som familjehemsförälder och möjlighet till a-kassa.

Motivering

Det finns i Sverige alltför många barn som av olika anledningar inte kan bo kvar i sin ursprungliga familj utan behöver ett annat boende. En familjehemsplacering är oftast att föredra framför placering på institution. En förutsättning för det är att det finns lämpliga familjer som vill och kan ta emot barn i sitt hem.

Familjehemsföräldrarna har ett mycket grannlaga arbete. De skall inte bara släppa in en ny familjemedlem i den egna familjen, med alla påfrestningar det kan föra med sig, de skall också oftast arbeta på att ha en god och givande kontakt med den biologiska föräldern/föräldrarna.

De pojkar och flickor som nuförtiden placeras i familjehem har generellt sett allt svårare problem. Det ställs därför stora krav på de familjer som tar emot dessa. Barnen har allt svårare problem och det kan ibland behövas att minst en familjehemsförälder är hemma på hel- eller deltid.

Det finns i dag stor brist på familjer som vill åta sig uppdrag som familjehem, särskilt till tonåringar, och många kommuner har svårt att rekrytera familjehem i den omfattning som behövs.

Uppdraget som familjehemsförälder räknas inte som anställning. Den som har varit familjehemsförälder, kanske hemma med barnet på hel- eller deltid, ställs helt utanför skydd om och när uppdraget upphör. Man kan inte få arbetslöshetsersättning eftersom tid då man tar hand om ett placerat barn inte räknas som överhoppningsbar tid på samma sätt som vid vård av eget barn. Självklart påverkar detta familjers vilja och möjlighet att åta sig familjehemsuppdrag, och ytterst gäller det flickors och pojkars möjlighet att få vård i ett sådant hem. Konsekvensen av bristen på familjehem kan bli att barn och unga får bo kvar i en olämplig miljö eller placeras i institutionsvård.

Det är angeläget att förutsättningar skapas för att underlätta rekryteringen av familjehem och att olika typer av familjer kan rekryteras så att den flicka eller pojke som behöver bo i ett familjehem kan komma till ett som är lämpligt med avseende på barnets ursprung, språk eller annan bakgrund och finns i närheten av det egna hemmet. För att öka intresset för att vara familjehemsförälder krävs omfattande information om vad det innebär att vara familjehem. Att göra familjehemsuppdraget mer attraktivt handlar i första hand inte om ökad ekonomisk ersättning utan om att underlätta för familjerna med avlastning och stöd, men om den egna familjens framtid och ekonomi står på spel är det förståeligt om presumtiva familjehemsföräldrar avstår från ett eventuellt uppdrag. Villkoren i olika trygghetssystem är i dag inte utformade efter familjehemsföräldrars förutsättningar. Ett exempel är arbetslöshetsförsäkringen. Missgynnas familjehemsföräldrar i detta avseende finns risken att personers vilja att åta sig sådana uppdrag påverkas.

Riksdagens revisorer har tidigare granskat vården av barn och unga i familjehem och där föreslagit att familjehemsvård skall likställas med förvärvsarbete och därmed också ge samma rättigheter och trygghet som andra arbeten. Vi delar den uppfattningen.

Stockholm den 20 september 2005

Magdalena Andersson (m)

Anita Sidén (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)