Familjeplanering och aborter

Motion 1992/93:U213 av Barbro Westerholm och Karl-Göran Biörsmark (fp)

av Barbro Westerholm och Karl-Göran Biörsmark (fp)
Enligt den internationella
familjeplaneringsorganisationen International Planned
Parenthood Federation (IPPF) kommer fler kvinnor att
löpa risk för oönskad graviditet under de kommande 10
åren än tidigare i historien. Om inte de globala insatserna
för familjeplanering intensifieras är det risk för att fler
aborter än någonsin kommer att utföras och under osäkra
förhållanden. Därmed avses att graviditeten avbryts utan
användning av säker teknik och utan rådgivning och
emotionellt stöd.
Redan idag är problemet med osäkra aborter stort.
Världshälsoorganisationen (WHO) räknar med att 500.000
kvinnor dör årligen på grund av komplikationer i samband
med graviditet. Mellan en tredjedel och en fjärdedel av
dessa är dödsfall på grund av abortkomplikationer. Till
detta kommer alla de kvinnor som överlever en
oprofessionellt utförd abort men som får men för livet av
den.
Därför är det viktigt att familjeplanering och
preventivmedel görs tillgängliga för kvinnor världen över.
Dessutom är det viktigt att abortlagarna inte görs så
restriktiva att de illegala aborterna blir den enda utvägen
för kvinnor som råkat i en oönskad graviditet. En restriktiv
lagstiftning minskar nämligen inte det totala antalet aborter
utan skiftar bara över antalet från legala till illegala med den
riskökning det innebär för kvinnorna.
Enligt IPPF är en illegal abort upp emot 100 gånger
farligare än en legal utförd med god teknik. Dödsfallen
inträffar framför allt bland kvinnor i tredje världen.
En studie från Latinamerika visar att mer än 60 procent
av utgifterna för obstetrik och gynekologi går till att
behandla komplikationer efter illegal abort. Andra studier
från Afrika visar att en majoritet av kvinnorna som
behandlas på avdelningarna för obstetrik är kvinnor som
söker för inkompletta aborter.
Vi bevittnar idag hur det blåser en negativ vind över
världen när det gäller synen på abort. I länder inom det
tidigare Sovjetunionen införs abortlagar som är betydligt
restriktivare än de tidigare. I Polen har en ny medicinsk-
etisk kod antagits som förbjuder läkare att utföra abort
utom när graviditeten hotar kvinnans liv eller om
graviditeten är resultatet av en våldtäkt.
På grund av den hotbild som målas upp av IPPF om
familjeplaneringen och abortlagstiftningen anser vi att
Sverige i olika internationella fora bör arbeta dels för att
information om familjeplanering och effektiva
preventivmedel görs mer tillgänglig, dels att verka för att
inte abortlagar införs som leder till en ökning av antalet
illegala aborter i världen.
Sverige bör särskilt medverka till att dessa avgörande
frågor ges uppmärksamhet i samband med FN:s konferens
om befolkning och utveckling som äger rum i Kairo 1994,
och att de noggrant belyses i förberedelsearbetet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att Sverige i internationella
sammanhang bör verka för ökad tillgänglighet av effektiva
preventivmedel,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att Sverige i internationella
sammanhang bör verka för ökad information om
familjeplanering,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att Sverige i internationella
sammanhang bör verka för att inte abortlagar införs som
leder till en ökning av antalet illegala aborter,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om vad Sverige bör verka för i
samband med FN:s konferens om befolkning och
utveckling, som äger rum i Kairo 1994.

Stockholm den 21 januari 1993

Barbro Westerholm (fp)

Karl-Göran Biörsmark (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)