Färdigställande av Västkustbanan

Motion 2017/18:1773 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att snarast färdigställa utbyggnaden av Västkustbanan till dubbelspår längs hela sträckningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Västkustbanan är järnvägen mellan Göteborg och Lund/Malmö, i förlängningen hela sträckan mellan Oslo och Köpenhamn. Järnvägen förbinder några av Skandinaviens största och viktigaste befolkningscentra. I korridoren Oslo–Göteborg–Köpenhamn finns 8 av Skandinaviens 20 miljoner invånare. Här finns också 50 procent av Skandinaviens industriella kapacitet och många universitet, högskolor och forskningsanläggningar, vilka tillsammans bildar en viktig tillväxtkorridor.

Trafiken på Västkustbanan har ökat kraftigt, men utbyggnaden av infrastrukturen har inte hunnit med i samma takt. De flaskhalsar som finns kvar gör järnvägssystemet känsligt för störningar och begränsar fortsatt utveckling. De investeringar som redan har gjorts kan inte heller utnyttjas fullt ut – systemet är inte starkare än den svagaste länken.

Trots att Trafikverket har pekat ut Västkustbanan Lund–Göteborg som en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser har den 283 kilometer långa järnvägen fortfarande 34 kilometer enkelspår. Dubbelspår längs hela Västkustbanan skulle medföra ökad kapacitet med fler avgångar och fler tåg, snabbare transporter, kortare restider och ökad punktlighet. Den förbättrade tillgängligheten bidrar till att skapa en större arbetsmarknad där fler kan bo kvar på sin hemort och pendla till arbetet.

Mer godstrafik kan dessutom föras över från väg till järnväg, vilket minskar belastningen på vägarna och minskar antalet trafikolyckor och dödsfall i trafiken. Miljövinsterna är tydliga genom minskade utsläpp av växthusgaser.

Beslut om att bygga ut Västkustbanan till dubbelspår togs av riksdagen redan 1992/93. Trots att det därmed har gått nästan 25 år sedan beslutet togs är utbyggnaden fortfarande inte fullt genomförd, omkring 15 procent av sträckan saknar fortfarande dubbelspår enligt Trafikverket.

Det är välkommet att dubbelspår på hela Västkustbanan finns med i Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan 20182029. År 2019 kommer bygget av tunneln under Varberg (VarbergHamra) startas, vilket är en viktig del av utbyggnaden. Även för sträckan Ängelholm–Maria har planerats för dubbelspår sedan tidigare nationell plan. Trots att den sista sträckan utan dubbelspår, mellan Maria station och Helsingborgs C, finns med i Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan, innebär Trafikverkets förslag att åtgärden kommer i slutet av planperioden, därutöver är den inte fullt finansierad. Det innebär att nyttorna med en dubbelspårig västkustbana fortsätter att skjutas på framtiden.

Det är nu hög tid att se över möjligheten att fullfölja det beslut riksdagen tog för över 20 år sedan med dubbelspår längs hela Västkustbanan. För att beslutet ska vara verkställt, bör det övervägas att utbyggnaden av Västkustbanan till dubbelspår snarast färdigställs genom att sträckan MariaHelsingborg skyndsamt byggs ut med dubbelspår. Detta bör ges regeringen till känna.

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Thomas Finnborg (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)