Färdigställande av Västkustbanan

Motion 2018/19:2693 av Jonny Cato Hansson m.fl. (C)

av Jonny Cato Hansson m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att snarast färdigställa utbyggnaden av dubbelspår längs hela sträckningen mellan Göteborg och Malmö och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Västkustbanan är järnvägen mellan Göteborg och Malmö, i förlängningen järnvägen mellan Oslo och Köpenhamn. Sträckan förbinder cirka 8miljoner av Skandinaviens invånare och några av de största befolkningscentren.

Redan år 1992/1993 beslutade riksdagen om utbyggnad av dubbelspår längs sträckan. Utbyggnad av dubbelspår längs sträckningen har gjorts stegvis. Sedan dess har bland annat Hallandsåstunneln färdigställts. Innan Västkustbanan har fullständig utbyggnad av dubbelspår har den inte uppnått sin fulla potential.

Dubbelspår längs hela sträckan skulle innebära ökad kapacitet med fler avgångar, kortare restider och ökad punktlighet. Den förbättrade tillgängligheten bidrar till att skapa en större arbetsmarknadspendling och ökad tillväxt.

Vid en fullskalig utbyggnad av dubbelspår längs hela Västkustbanan skulle kapaciteten öka. Mer godstrafik kan övergå ifrån väg till järnväg, vilket både ökar säkerheten i trafiken och innebär tydliga miljövinster i form av minskade utsläpp.

2019 planeras utbyggnaden av dubbelspår på sträckningen i Varberg påbörjas och 2020 sträckningen mellan Ängelholm och Maria station i Helsingborg. Det återstår då endast en delsträcka, dubbelspår mellan Maria station och Helsingborg Central. Det är positivt att trafikverket har med även den sista sträckan i den nationella planen för infrastruktur.

Västkusten med sina över 3miljoner invånare i Västra Götaland, Halland och Skåne är Sveriges befolkningscentrum. Att inte ens ha dubbelspår längs den primära sträckan för att förbinda denna del av Sverige är anmärkningsvärt. Utbyggnad av dubbelspår på den sista delsträckan är avgörande för utvecklingen av Västsverige, därför behöver utbyggnaden tidigareläggas

Jonny Cato Hansson (C)

Rickard Nordin (C)

Niels Paarup-Petersen (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)