Färjetrafiken till och från Gotland

Motion 2007/08:T440 av Christer Engelhardt (s)

av Christer Engelhardt (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om färjetrafiken till och från Gotland.

Motivering

Gotland är beroende av en fungerande färjetrafik för att åstadkomma en positiv regional utveckling. En god tillgänglighet i turtäthet, biljettpriser och kvalitet är faktorer som mer än något annat har betydelse för Gotlands utveckling och tillväxt. De satsningar som görs för nya arbetstillfällen på Gotland förutsätter att det finns fungerande kommunikationer till och från Gotland.

Den gotländska färjetrafiken har under alla år varit ett stort samtalsämne. För Gotland och dess invånare, för turismen och det gotländska näringslivet är färjetrafiken naturlig och avgörande för de nödvändiga kontakterna och kommunikationerna med fastlands-Sverige och omvärlden. Våra flygförbindelser är ett nödvändigt komplement, men kan aldrig ersätta färjetrafikens kapacitet av resor och frakt. Färjetrafiken utgör Gotlands ”väg” till och från fastlandet.

Den färjetrafik som nu bedrivs fungerar mycket bra. Det är positivt att väg 73 mellan Nynäshamn och Stockholm nu är under ombyggnad, vilket kommer att ytterligare underlätta trafiken och tillgängligheten till Mälardalsområdet.

Gotlandstrafiken går och väntar på besked från Rikstrafiken med anledning av den pågående upphandlingen. Det är en osäkerhet som skapas när en upphandlingsprocess drar ut på tiden, vilket inte är bra för Gotlands utvecklingsmöjligheter som en trygg och stabil plats att skapa etableringar på. Det är uppenbart att det krävs politiska initiativ vad gäller den aktuella upphandlingen av Gotlandstrafiken och hur upphandlingsprocessen ska utformas.

Gotland är beroende av tillgången till lägst den standard, överfartstid samt det tvåhamnsalternativ som vi nu har med snabbgående färjor mellan Gotland och Oskarshamn och Nynäshamn. Det fungerar bra och är oerhört viktigt för öns utveckling som kommun, län och region.

Under den gångna sommarperioden har det från rederi Destination Gotlands sida tagits upp en sommartrafik mellan Visby och Grankullavik på Öland. Det är en trafik som blev mycket populär och som jag hoppas kan ges förutsättningar att fortsätta även under kommande sommarperioder.

Rikstrafiken har i sitt upphandlingsunderlag för kommande trafikperiod tillåtit en timmas längre överfartstid till Oskarshamn och 30 minuters längre överfartstid till Nynäshamn. Men Rikstrafiken säger samtidigt att snabbare överfartstider kan premieras kraftigt vid utvärdering av anbuden. Rikstrafiken har dessutom i upphandlingsunderlaget öppnat upp för att resenärer ska stå för halva kostnaden vid bland annat eventuella oljeprisökningar under avtalsperioden.

En enig riksdag ställde sig bakom den transportpolitiska propositionen ”Moderna transporter” (prop. 2005/06:160) och i trafikutskottets betänkande 2005/06:TU5 ”Moderna transporter” om upphandling av Gotlandstrafiken m.m. står det på sidan 124 att läsa: ”Utskottet vill inledningsvis understryka att staten har ansvar för att det finns likvärdiga transportmöjligheter i hela landet samt att detta gäller även Gotland. I detta avseende får Gotland inte ges sämre villkor än övriga landet. Färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet ersätter de vägar och broar som samhället ställer till förfogande utan kostnad för nyttjande i övriga landet.”

Eftersom färjetrafiken till och från Gotland är att jämföra med vägar och broar på andra håll i landet och med bakgrunden i utskottsbetänkandet är det oroväckande att Rikstrafiken kan tillåtas öppna upp för en möjlig tillbakagång med bland annat längre överfartstider och med ett ökat kostnadsansvar på resenären.

Både för näringslivet, turismen, för andra besökande och för oss gotlänningar är en bra färjetrafik förutsättningen för att Gotland ska vara en levande del av Sverige och ges en lyckosam utveckling. De satsningar som görs för nya arbetstillfällen och nya företagsetableringar förutsätter att det finns en väl fungerande färjetrafik och den får inte äventyras av ett sämre och dyrare alternativ.

Jag anser att staten måste kunna garantera minst dagens kvalitet när det gäller tidtabeller, komfort och anständiga biljettpriser. Fartygen ska vara säkra och komfortabla. Nuvarande nivå är minimistandard.

I den nyligen avlämnade Ansvarskommitténs förslag ”Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft” tar kommittén upp frågan om en eventuell regionalisering av transportinfrastrukturen, där huvudmännen (regionkommunerna) skulle kunna få ansvaret för trafiken. I en fotnot till detta nämns Gotlandstrafiken. I enlighet med ovan nämnt betänkande från trafikutskottet, 2005/06:TU5, anser jag det viktigt att Gotlandstrafiken fortsättningsvis är ett statligt uppdrag och ansvar.

Gotland måste kort sagt ges en långsiktig och stabil färjetrafik. Detta genererar långsiktiga och stabila förutsättningar för boende och näringsliv att utvecklas på Gotland.

Stockholm den 4 oktober 2007

Christer Engelhardt (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)