Farliga ämnen i livsmedelsförpackningar

Motion 2016/17:601 av Åsa Westlund (S)

av Åsa Westlund (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av skärpta regler för vilka ämnen som tillåts i livsmedelsförpackningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En stor källa till de farliga ämnen som vi får i oss är det vi äter. Därför finns det idag EU-regler för vad livsmedel får innehålla. Ett område som däremot ännu inte är tillräckligt reglerat på EU-nivå och där nationella regler inte heller är tillräckliga är livsmedelsförpackningar. Detta trots risken för att ämnen överförs från förpackning till livsmedel är påtaglig. På senare år har bisfenol A särskilt uppmärksammats, men det finns skäl att uppmärksamma att det kan finnas betydligt fler skadliga ämnen i livsmedelsförpackningar som vi ofta använder.

När Krav gjorde en studie 2013 kom man fram till att det i livsmedelsförpackningar tillåts ämnen som finns upptagna på SIN-listan (ca 50 st.), kandidatlistan (ca 20 st.) och även på tillståndslistan (6 st.). Detta är oroande.

Regeringen bör därför skyndsamt engagera sig ytterligare i att få bättre EU-regler på plats och under tiden påbörja arbetet med att införa nationella regler om man inte når framgång på EU-nivån. Nationella regler för livsmedelsförpackningar finns redan idag i ett flertal EU-länder. Att Sverige har ett eget förbud mot bisfenol A i matförpackningar för barn upp till tre år är bra men inte tillräckligt.

Vad som ovan anförs om behovet av skärpta regler för vilka ämnen som tillåts i livsmedelsförpackningar för riksdagen ge regeringen tillkänna.

Åsa Westlund (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)