Fartygstrafiken i Öresund

Motion 2006/07:T400 av Kent Härstedt (s)

av Kent Härstedt (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökad säkerhet i och kring Öresund i fråga om fartygstrafik.

Motivering

En kartläggning gjord av sjöfartsmyndigheten i Danmark visar att risken för fartygskollisioner eller grundstötningar är stor i Öresund. Mot bakgrund av detta är den alltmer ökande fartygstrafiken i och igenom Öresund oroande. År 1990 beräknades trafiken omfatta ca 21 000 passerande fartyg. I dag har antalet mer än fördubblats. Med stor sannolikhet är en ytterligare ökning att vänta, framförallt av fartyg från ryska oljehamnar. Till detta kommer också den täta färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör. Så gott som årligen sker det grundstötningar, och ett antal fartygskollisioner har också inträffat i Öresund de senaste åren.

Den kollision som skedde mellan oljetankern Fu Shan Hai och ett polskägt lastfartyg den 31 maj 2003 visar med tydlighet hur sårbart systemet är. Olyckan visade också de allvarliga konsekvenser som en fartygsolycka kan få både för dem ombord på fartygen och för människor och för miljön kring våra kuster. För att undvika liknande olyckor i framtiden är det av stor vikt att se på olika lösningar som kan minska risken för olyckor i Öresund.

Ett par av de säkerhetshöjande åtgärder som bör övervägas i det framtida arbetet med att höja säkerhet i och kring Öresund är följande:

  • En komplettering av bojarna i trafiksepareringssystemet (TSS).

  • Etablering av lotsplikt för tankfartyg och fartyg som bär farligt gods.

Detta är ett par förslag som skulle höja säkerheten i och kring Öresund markant. Dessa bör tas med i det framtida arbetet för en förbättrad säkerhet i området.

Stockholm den 31 oktober 2006

Kent Härstedt (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)