Fartygsvrak i Skagerrak

Motion 2008/09:MJ220 av Lars Tysklind (fp)

av Lars Tysklind (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att sanera miljöfarliga fartygsvrak i Skagerrak.

Motivering

Det blir alltmer uppenbart att fartygsvrak längs Bohuskusten är ett potentiellt, i vissa fall närmast akut, miljöhot. Det främsta hotet utgörs av oljeutsläpp, men det finns även ammunition, senapsgas och andra kemikalier.

Alliansregeringen har mycket konstruktivt tagit sig an frågan genom att ge Statskontoret i uppdrag att utreda och lämna förslag till vem som bör ha rätt eller skyldighet att omhänderta, sanera och flytta skeppsvrak och ägarlösa båtar. Resultatet redovisas i rapporten Vrak och ägarlösa båtar (2008:6) i maj 2008.

När det gäller de rent miljöfarliga vraken måste akuta miljöhot kunna undanröjas i närtid samtidigt som det måste tas fram en strategi för att gå vidare och sanera vraken från olja och kemikalier för att förebygga framtida utsläpp.

Ett av de mest akuta hoten är sannolikt vraket av S/S Skytteren som ligger på botten utanför Lysekil. Fartyget sänktes under andra världskriget och beräknas ha ca 6 000 kubikmeter olja ombord. Enligt gjorda iakttagelser läcker vraket redan med uppemot 1 000 liter olja/dygn. Om vraket skulle brytas isär skulle resultatet bli en oljekatastrof längs hela Bohuskusten.

Statskontorets rapport drar slutsatsen att för de flesta vrak som utgör potentiella miljöhot är det svårt att identifiera en ansvarig fartygsägare, och sannolikt måste staten stå för nödvändiga åtgärder. Det beror till stor del på att de flesta vrak av denna typ är ganska gamla. Det är vanligt att de sänktes under andra världskriget.

Nu är det viktigt att detta arbete inte stannar upp. De mest akuta miljöhoten måste undanröjas innan det sker ett större utsläpp med oöverblickbara miljökonsekvenser. Ett större oljeutsläpp utanför Bohuskusten skulle, förutom skador på ekosystemet, vara förödande för den så viktiga turistindustrin.

Det fortsatta arbetet måste innehålla strategier för:

  • det långsiktiga arbetet för ökad kunskap och prioritering av saneringsbehovet av olika vrak utifrån miljörisken

  • hur de akuta saneringsåtgärderna ska kunna komma till stånd

  • klarläggande om hur förorenande fartygsvrak ska jämställas med åtgärder för förorenad mark.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 26 september 2008

Lars Tysklind (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-09-26

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)