Fartygsvrak på västkusten

Motion 2009/10:Fö241 av Lars-Arne Staxäng och Kent Olsson (m)

av Lars-Arne Staxäng och Kent Olsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att sanera miljöfarliga fartygsvrak på västkusten.

Motivering

Utefter de svenska kusterna finns många förlista vrak. Längs västkusten är problemet sedan länge känt. Nu har alliansregeringen tagit sig an frågan genom att ge Statskontoret i uppdrag att utreda och lämna förslag till vem som bör ha rätt eller skyldighet att omhänderta, sanera och flytta skeppsvrak och ägarlösa båtar. Resultatet redovisas i rapporten Vrak och ägarlösa båtar (2008:6) i maj 2008.

Men när det gäller de rent miljöfarliga vraken måste akuta miljöhot kunna undanröjas i närtid samtidigt som det måste tas fram en strategi för att gå vidare och sanera vraken från olja och kemikalier för att förebygga framtida utsläpp. Ett av de mest akuta hoten är sannolikt vraket av S/S Skytteren som ligger på botten utanför Lysekil. Fartyget sänktes under andra världskriget och beräknas ha ca 6 000 kubikmeter olja ombord. Om vraket skulle brytas isär skulle resultatet bli en oljekatastrof längs hela Bohuskusten.

Enligt rapporten dras slutsatsen att för de flesta vrak som utgör potentiella miljöhot är det svårt att identifiera en ansvarig fartygsägare, och sannolikt måste staten stå för nödvändiga åtgärder. Det beror till stor del på att de flesta vrak av denna typ är ganska gamla.

Nu är det viktigt att detta arbete inte stannar upp. De mest akuta miljöhoten måste undanröjas innan det sker ett större utsläpp med oöverblickbara miljökonsekvenser. Ett större oljeutsläpp utanför Bohuskusten skulle, förutom skador på ekosystemet, vara förödande för den så viktiga turistindustrin. I norra Bohuslän har ett havsområde nu dessutom blivit nationalpark. Vi anser därför att regeringen bör prioritera denna fråga i arbetet med att förbättra havsmiljön längs våra kuster.

Stockholm den 5 oktober 2009

Lars-Arne Staxäng (m)

Kent Olsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)