Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

Motion 2018/19:1247 av Ulrika Heindorff och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)

av Ulrika Heindorff och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta arbetet med en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att projektets karaktär, inte minst möjligheten till egenfinansiering, gör att det bör övervägas att hantera den fasta HH-förbindelsen som ett separat projekt, exempelvis på motsvarande sätt som Öresundsbron, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering 

Öresundsregionen är Skandinaviens viktigaste tillväxtregion och infrastrukturen spelar en avgörande roll. Sedan Öresundsbron öppnade år 2000 har Sverige och Danmark växt sig starkare som en region där integrationen koncentrerats kring Köpenhamn och sydvästra Skåne. En fast förbindelse i den norra delen av Öresund, mellan Helsingborg och Helsingör, binder ihop Greater Copenhagen och bidrar till ökad konkurrenskraft.

I Öresundsregionen bor 3,8 miljoner människor och regionen står för mer än 27 procent av Sveriges och Danmarks sammanlagda bnp. Sedan Öresundsbron invigdes har pendlingen över Öresund ökat med cirka 600 procent. Dagligen pendlar upp emot 20000 personer över sundet mellan bostad och arbetsplats. Samtidigt saknas inte utmaningar. Arbetslösheten i regionen är exempelvis högre än det nationella genomsnittet. Sverige är beroende av Öresundsregionen som stark tillväxtmotor, och tillväxten förutsätter bättre integration i hela regionen.

Med kortare restider mellan tätbefolkade områden följer ökad arbetsmarknads­integration, större bostadsmarknad och bättre tillgång till såväl utbildning och forskning som kultur och nöjen. Framgångssagan i Öresundsregionen sprids till ett större geografiskt område när integrationen fördjupas även i de norra delarna av regionen och upp i Halland och Småland. Enligt beräkningar från Region Skåne skulle en fast HH-förbindelse ge cirka 110000 fler personer i norra Skåne och södra Halland en utökad lättillgänglig arbetsmarknad och dessutom ha positiva effekter för de företag som verkar i området. En fast förbindelse mellan Helsingborg och danska Helsingör är därför nästa naturliga steg.

En fast HH-förbindelse blir en viktig del i ett robust och hållbart transportsystem. Förbindelsen bidrar till att eliminera flaskhalsproblem och förhindrar trafikproppar såväl inom regionen som till och från den. Den gynnar således både den regionala tillväxten och hela Sveriges handel med omvärlden. Det råder redan stor konsensus bland de berörda kommunerna och regionerna om att en fast förbindelse måste byggas. I en dansk-svensk viljeförklaring har tre regioner och 79 kommuner enats om att verka för att en fast HH-förbindelse ska byggas så snart som möjligt.

Den fasta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör utreds gemensamt på statlig nivå av Trafikverket i Sverige och Vejdirektoratet i Danmark. Utredningen, som benämns en strategisk analys, innehåller en järnvägsförbindelse för persontåg och en vägförbindelse. Den strategiska analysen ska vara klar 2020.

Utmaningen i stora infrastrukturprojekt är oftast kostnaderna, där många projekt konkurrerar om en begränsad mängd offentliga medel. Så är dock inte fallet med HH-förbindelsen. Flera studier visar att förbindelsen, vars kostnad beräknas till cirka 40 miljarder svenska kronor, kan finansiera sig själv via brukaravgifter, på samma sätt som Öresundsbron gör. Redan det nu befintliga transportflödet är tillräckligt för att brukaravgifter ska täcka kostnaderna för förbindelsen, med god marginal. Med ökat resande blir kalkylen ännu bättre. Projektet bör därför hanteras i separat ordning. För- och nackdelar med alternativa finansieringslösningar bör analyseras och övervägas.

Projektet omfattar en persontågförbindelse och en motorvägsförbindelse, där den sistnämnda bidrar till att finansiera den förstnämnda. Utsläppen från personbilsflottan minskar successivt när miljövänligare alternativ ökar i omfattning. För den tunga trafiken finns ny teknik, exempelvis elektrifiering i olika former, redo att implementeras, bland annat från de stora svenska aktörerna. Ett projekt som HH-förbindelsen vore utmärkt för att etablera sådana lösningar.

Det är angeläget att arbetet med en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör inte stannar upp. En förbindelse som ska stå klar 2030 måste börja planeras nu.

Ulrika Heindorff (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)