Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

Motion 2018/19:1984 av Ola Möller och Per-Arne Håkansson (båda S)

av Ola Möller och Per-Arne Håkansson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillse att projektet gällande en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör följs på motsvarande nivå i Sverige som i Danmark och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Öresundsregionen står för ca 25 procent av Sveriges och Danmarks samlade BNP. Runt fyra miljoner människor bor i regionen. Det interregionala samarbetet inom ramen för Greater Copenhagen ger unika förutsättningar att skapa en internationellt konkurrens­kraftig region med globala ambitioner. Ökad integration av regionen är bra för såväl Sverige som Danmark och för regionen själv. I detta sammanhang är en väl fungerande och utbyggd infrastruktur helt avgörande.

Svenska och danska staten har tagit initiativ till att utreda en ytterligare fast förbindelse över Öresund. Denna utredning, som sker i samverkan med EU, måste ges högsta prioritet. I Danmark har en tvärministriell referensgrupp skapats. Samma sak bör göras skyndsamt i Sverige. Detta för att alla departement och ministrar ska vara med i processen från första början och för att på ett tidigt stadium kunna identifiera och undanröja eventuella meningsskiljaktigheter och hinder.

Ola Möller (S)

Per-Arne Håkansson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)