Fastighetsskatt på vårdbyggnader

Motion 2006/07:Sk255 av Marie Engström m.fl. (v)

av Marie Engström m.fl. (v)

1Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av fastighetstaxeringslagens bestämmelser om vårdbyggnader.

2Bakgrund

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen ett ansvar för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Vidare skall kommunerna verka för att äldre människor får goda bostäder. Äldre skall garanteras tillgång till lämpliga bostäder till rimliga kostnader. Vid sidan av det lagreglerade äldreboendet har olika former av seniorboende växt fram. Antalet särskilda äldreboenden minskar i snabb takt i hela riket. Särskilda boendeformer med service och omvårdnad för äldre genomgår stora förändringar.

Detta medför vissa gränsdragningsproblem vid klassificeringen av olika byggnader som används för äldreboende.

En byggnad som enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen klassificeras som vårdbyggnad är undantagen från skatteplikt. Med vårdbyggnad avses i lagen en byggnad som används för sjukvård, missbrukarvård, omsorger om barn och ungdom, kriminalvård, åldringsvård eller omsorger om psykiskt utvecklingsstörda. Annan byggnad än dessa skall anses vara vårdbyggnad om den används som hem åt personer som behöver institutionell vård eller tillsyn.

Enligt gällande rättspraxis (RÅ 1985 1:91, I och II) skall servicehus normalt inte klassificeras som vårdbyggnad även om servicehus i viss utsträckning används som hem åt personer som behöver institutionell vård eller tillsyn.

Enligt Boende- och avgiftsutredningen (SOU 1999:33) skall med äldreboende avses bostäder för permanent boende för äldre vars behov av vård eller omsorg, service samt trygghet inte kan tillgodoses i ordinärt boende.

Med tanke på den omstrukturering av äldreboenden som pågår just nu råder det stor ovisshet om hur vissa byggnader som används för åldringsvård och andra byggnader, t.ex. servicehus som helt eller delvis är avsedda för äldreboende, skall klassificeras. Rättsläget är fortfarande oklart då Regeringsrätten inte lämnat prövningstillstånd för mål med anknytning till frågan om hur byggnader för äldreboende skall taxeras. Alltfler skattekontor runtom i landet anser att ny- eller ombyggda äldreboende skall klassificeras som t.ex. hyreshusenheter, bostäder och lokaler.

3Vårt förslag

Det förefaller beklagligt och oacceptabelt att det är upp till Skatteverket att bedöma om en byggnad skall klassificeras som vårdbyggnad, och därmed erhålla skattefriheten, eller inte. Regeringen bör därför återkomma till riksdagen med förslag på tillämpningsregler som undanröjer den osäkerhet som i dag råder vad avser skatt/skattefrihet för de blandade boendeformerna inom äldreomsorgen.

Vad som ovan anförts bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 29 oktober 2006

Marie Engström (v)

Ulla Andersson (v)

Egon Frid (v)

Wiwi-Anne Johansson (v)

Jacob Johnson (v)

Peter Pedersen (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)