Femårigt agronomprogram

Motion 2017/18:2957 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att agronomutbildningen ska motsvara 300 hp och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Då en motion med liknande innehåll behandlades vid det förra riksmötet konstaterade utskottet att frågan om att förlänga agronomutbildningen är under beredning inom Regeringskansliet. Det är löftesrikt men eftersom inget har hänt under detta riksmöte har undertecknad valt att väcka frågan igen.

Till saken hör för det första att en förlängning av utbildningen till fem år inte skulle kräva någon ökning av anslaget eftersom de allra flesta redan läser fem år. Enligt examensstatistik från 2015 är det hela 68 procent som läser mer än 300 hp medan övriga läser mellan 270300 hp. Att en förlängning inte skulle föranleda någon kostnadsökning har SLU framfört tidigare till regeringen, nu senast i en skrivelse daterad 20160819. Dessutom skulle kostnaden för studenten inte öka eftersom de redan kan ta studielån för fem år.

För det andra är skälet till att studenterna får jobb att de sedan länge själva insett att de måste vara konkurrenskraftiga genom att läsa ihop extrapoäng så att deras kompetensnivå blir jämförbar med andra utbildningar. För det tredje påverkar studielängden Lantbruksuniversitetets möjlighet att attrahera utländska studenter, och för det fjärde anser undertecknad det beklagligt att studenternas formella examen inte visar den bredd och djup som deras samlade studiemeriter faktiskt innebär. Det försvårar också deras möjlighet till internationella studentutbyten och innebär också att deras internationella anställningsbarhet försämras. Att genomgå fem års programstudier utan att få en internationellt gångbar yrkesexamen är orättfärdigt mot studenterna.

I våra grannländer Danmark, Finland och Norge är agronomutbildningen uppdelad i 3 + 2 år liksom den är i de allra flesta europeiska länder.

SLU har vid olika tillfällen hemställt att agronomutbildningen ska bli femårig. SLU:s motiv för förlängningen – vilket regleras i en förordning som bara kan ändras efter beslut från regeringen – är att agronomen i yrkeslivet har samma krav gällande avancerade kunskaper och färdigheter som de övriga femåriga SLU-programmen, som redan är anpassade till Bologna. Att så är fallet avspeglas till exempel i att de har samma fördjupning i examensmålen. Enligt universitetets styrelse har också kraven på vetenskapligt grundade och tillämpade kunskaper ökat inom yrkesrollen.

Med hänvisning till ovanstående anser undertecknad att riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att inom befintlig ram utöka agronomprogrammet till att omfatta 300 hp. Detta måtte riksdagen ge regeringen tillkänna.

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)