Finansinspektionen

Motion 2011/12:Fi226 av Jan Ertsborn (FP)

av Jan Ertsborn (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Finansinspektionen ska ha tillsyn över all finansverksamhet.

Motivering

Finansinspektionen har den mycket viktiga uppgiften att övervaka företagen på den finansiella marknaden i Sverige. När företag inte följer gällande regler ska Finansinspektionen ingripa och kan då meddela anmärkning eller varning. Finansinspektionen kan också besluta om straffavgifter eller förelägganden. Slutligen kan också tillstånd till verksamheten återkallas.

Det finns i Sverige två typer av företag som ska registreras hos Finansinspektionen men där Finansinspektionen inte har tillsyn och möjligheter till ingripande. Det är företag som bedriver inlåning från allmänheten och företag som bedriver kreditgivning till konsumenter, t.ex. snabblåneföretagen (sms-lån och liknande).

För konsumenterna är skillnaden mellan tillsyn och registrering i det närmaste inte märkbar. En uppgift om att ett företag är registrerat hos Finansinspektionen upplevs säkerligen av de flesta som en garanti för att gällande regler följs och att Finansinspektionen är garanten för detta. Att den statliga insättningsgarantin inte gäller för dessa inlåningsföretag är knappast känt för allmänheten.

I samband med antagandet av den nya konsumentkreditlagen diskuterades huruvida tillsynsansvaret för snabblånen skulle flyttas från Konsumentverket till Finansinspektionen. I det sammanhanget fick Finansinspektionen av regeringen i uppdrag att se över frågan om registrering av företag utan därtill hörande tillsynsansvar. Finansinspektionen lämnade den 7 april 2011 sin rapport till regeringen med huvudsakligt förslag om att all tillsyn borde ligga på Finansinspektionen.

Det är nu hög tid att fullfölja förslagen i rapporten och lagstifta om en mer enhetlig tillsyn över finansiella företag i Sverige.

Stockholm den 3 oktober 2011

Jan Ertsborn (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2011-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)