Finsk tv i hela Sverige

Motion 2011/12:Kr233 av Sven-Erik Bucht (S)

av Sven-Erik Bucht (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur finskspråkiga medborgare i Sverige ska få tillgång till tv på sitt eget språk.

Motivering

Frågan om att se finsk tv i Sverige har diskuterats under en mycket lång tid. Sedan övergången från analoga till digitala sändningar boende i Mälardalen kan se tv Finland genom marknätet. Men norra Sverige, till exempel Kirunaområdet, samt Göteborg och Borås med flera orter i västra Sverige med många finsktalande invånare saknar denna möjlighet.

Att kunna se finsk tv är en viktig del i minoritetspolitiken. På så sätt kan finsktalande i Sverige behålla och utveckla sitt modersmål och ta del av kulturutbudet i Finland. Med anledning av ovan anförda är det av stor vikt att regeringen utreder hur finskspråkiga medborgare i Sverige ska få tillgång till tv på sitt eget språk och att det arbetas fram en praxis för detta.

Stockholm den 22 september 2011

Sven-Erik Bucht (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)