Finska språkets ställning i Sverige

Motion 2009/10:K265 av Lennart Sacrédeus (kd)

av Lennart Sacrédeus (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att efter Märkesåret följa upp hur beslutet utfallit att ge det finska språket och fyra andra språk minoritetsstatus.

Motivering

År 2009 har gått under benämningen Märkesåret som en påminnelse om att det är 200 år sedan Sverige förlorade sina östra landsdelar – vilket så småningom kom att leda till etablerandet av Finland som en egen, självständig nation. Av Sveriges fem språkliga minoriteter är den finskspråkiga historiskt och alltjämt i dag den överlägset största. Det finska språket har genom den unika, gemensamma 600-åriga historien – som ett rike med två rikshalvor – en unik ställning i vårt land. Nutida band har också knutits genom de finländska krigsbarnen och den stora mängden finländska invandrare i Sverige som började komma under 1950-talet. Ändå är frågan i vilken mån myndigheter och institutioner verkligen lever upp till gällande lagstiftning om att deras information ska finnas tillgängliga på bland annat finska.

Våren 2005 kom Sverigefinska språknämndens rapport ”Omfattningen och kvaliteten av finskspråkig information publicerad av svenska myndigheter 2004”. Rapporten byggde på en utvärdering av finska texter på statliga och kommunala myndigheters hemsidor, och visade att information på finska endast återfanns i en omfattning som motsvarade 700 A4-sidor på 64 myndighetssidor. Det var fler myndigheter som inte hade någon information alls på det finska språket på sina hemsidor än som hade det.

I exempelvis Dalarnas län bor ett stort antal svenskar med finländska rötter, som har finska som modersmål eller andraspråk. Tvåspråkigheten är berikande och spelar en viktig roll i bland annat identitetsskapandet för sverigefinska barn. Mer kan dock göras för att uppnå det mål som den år 1999 antagna propositionen Nationella minoriteter i Sverige syftade till.

Nu är det därför angeläget att stärka det finska språkets ställning i Sverige ytterligare, och utvärdera hur beslutet att ge det finska språket minoritetsstatus utfallit i praktiken, inte minst i ljuset av Märkesåret 2009.

Stockholm den 29 september 2009

Lennart Sacrédeus (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)