Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Fler åtgärder för att förebygga skador orsakade av asbest

Motion 2021/22:1559 av Magnus Manhammar (S)

av Magnus Manhammar (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fler åtgärder för att förebygga skador orsakade av asbest och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Asbest är ett material som historiskt ofta har använts som byggmaterial. Forskning och sjukvård har dock konstaterat att asbest är mycket farligt, bland annat cancerframkallande för människor, och i dag är det förbjudet att använda asbest som byggmaterial vid byggnationer i Sverige.

Dock så finns fortfarande ofta asbest i äldre byggnader och tak, men även i fordon och fartyg. Detta gör att många människor än i dag exponeras för asbest.

Arbetsmiljöverket har tydliga föreskrifter för hur företag ska hantera asbest för att undvika farlig exponering. Arbetsmiljöverkets regler riktar sig dock endast till företag och gäller enbart yrkesmässig hantering av asbest.

För att undvika att människor utsätts för asbest vid ombyggnationer skulle exempelvis någon typ av krav av asbestinventering införas vid vissa bygglovs- och rivningsansökningar. Kunskapen kring asbest, riskerna med asbest och en god hantering av asbestmaterial är i dag alldeles för låg både i samhället och hos många myndigheter. Arbetsmiljöverket borde därför kunna titta på möjligheten att förstärka informationsinsatserna kring asbest så att många fler människor nås av informationen.

Det är även viktigt att det finns en kompetens och stödfunktion kring asbest som yrkesverksamma kan vända sig till då de kommer i kontakt med asbest på olika sätt. Denna stödfunktion bör gärna finnas lokalt och bör också kunna agera för att förhindra att människor exponeras för asbest inom alla områden, sammanhang och platser.

Asbest har redan orsakat fruktansvärt mycket skada och lidande i vårt samhälle. Det är dags att vi tar ytterligare krafttag så att inte fler människor exponeras för asbest.

Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)