Fler korta utbildningar på högskolor och universitet

Motion 2018/19:225 av Camilla Brodin (KD)

av Camilla Brodin (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att skapa fler korta utbildningar på högskolor och universitet som vänder sig till yrkesverksammas behov och efterfrågan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Företag verksamma i Sverige står mitt uppe i den digitala transformationen och det nya arbetslivet ställer förändrade krav på företag och medarbetare. Många företag har idag svårt att hitta den kompetens de behöver och kompetensbristen är mer omfattande under den nuvarande högkonjunkturen än innan finanskrisen 2008. Det tyder på att kom­petensförsörjningsproblematiken har förvärrats och inte bara drivs av konjunkturen utan även har strukturella orsaker. Efterfrågan på en viss typ av specialiserad arbetskraft har helt enkelt ökat mer än utbudet.

En viktig del i kompetensförsörjningen är möjligheten för yrkesverksamma att studera samtidigt som de arbetar, undersökning visar att 7 av 10 yrkesverksamma vill studera på distans, 5 av 10 på högskolan samtidigt som utbudet av distansutbildningar sjunker. Undersökningen är genomförd av fackförbundet Unionen.

För att högskolan ska kunna möta yrkesverksammas ökade behov av återkommande utbildning behöver utbildningsutbudet bli mer tillgängligt och relevant för yrkesverksamma. Eftersom få vuxna har möjlighet att läsa traditionella utbildningar på heltid behöver utbildningar i ökad utsträckning finnas tillgängliga på deltid, kvällstid, i olika studietakt och på distans. Behov finns både av kortare kurser för att bredda eller spetsa sin kompetens och av mer omfattande utbildning för att ställa om till ny yrkeskarriär. Det senare kräver att även befintliga programutbildningar i ökad utsträckning öppnas för flexibelt deltagande, på deltid och distans.

Staten behöver därför ta sitt styrningsansvar och ge universitet och högskolor ett tydligt uppdrag att bidra till yrkesverksammas återkommande utbildning, vilket saknas idag. Universitet och högskolor behöver också få bättre ekonomiska förutsättningar att tillhandahålla utbildningar som vänder sig till yrkesverksamma. Det nuvarande resurstilldelningssystemet ger inte lärosätena incitament att möta yrkesverksammas behov. Eftersom en stor del av ersättningen till lärosätet avgörs av hur många poäng studenterna tar förlorar universitet och högskolor ekonomiskt på att erbjuda den typen av utbildningar. Sverige behöver ta nästa steg i utbildningspolitiken och skapa fler möjligheter för yrkesverksamma att kompetensutvecklas genom hela livet.

Camilla Brodin (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-30 Granskad: 2018-10-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)