Fler läkare, fler utbildningsplatser och rakare finansiering

Motion 2018/19:527 av Johan Pehrson (L)

av Johan Pehrson (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för fler utbildningsplatser och rakare finansiering vid Örebros universitet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Örebro universitet fick examensrätt för läkarutbildning 2010, och den första terminen startade vårterminen 2011. Programmet har intag varje termin, och till dags dato har fem kurser examinerats. Programmet bygger på internationellt allmänt vedertagna principer för en toppmodern läkarutbildning med ett studentcentrerat perspektiv, och överensstämmer i sin utformning väl med de principer som nu ligger till grund för förslaget om en sexårig läkarutbildning som nu är föreslaget i regeringens promemoria (U2018/02704/UH).

Programmet har ännu i och med att det nyligen startat inte utvärderats formellt, men har fått goda vitsord av studenter, av de delar av hälso- och sjukvården som tagit emot studenterna under verksamhetsförlagt utbildning (VFU) samt som AT-läkare eller vikarierande underläkare efter examen. Antalet förstahandssökande ökar vilket rimligen bör tolkas som att programmet har ett gott rykte. Samtliga examinerade läkare från Örebro läkarprogram som har genomfört AT-provet har också gjort detta med godkänt resultat, även om det ska noteras att det ännu är få som hunnit till detta steg.

Läkarutbildningens långsiktiga finansiering

Sedan starten av läkarprogrammet har universitetet endast erhållit finansiering av staten för drygt hälften av platserna. Initialt då programmet var under uppbyggnad var detta mindre märkligt då alla terminer inte var fullt genomförda. Nu då programmet lämnat det initiala uppbyggnadsskedet är dock behovet av en långsiktig och hållbar finansiering givet, och Örebro universitetet finner det rimligt att erhålla samma finansiering för läkarutbildningen som övriga universitet. Hitintills har universitetet kunnat hantera läkarprogrammet om ramen för takbeloppet genom omfördelningar. Region Örebro län och regionens kommuner har fått bidragit avsevärt i det initiala uppbyggnadsskedet av programmet, men nu är utbildningen etablerad.

Den för närvarande mest bekymmersamma aspekten är dock att universitetet, i och med att endast cirka hälften av utbildningsplatserna är finansierade, också endast erhåller hälften av den ersättning, Utbildnings-ALF, som används för att finansiera den verksamhetsförlagda utbildningen i hälso- och sjukvården. Det innebär att de regioner och landsting universitetet samverkar med inte erhåller tillräcklig kompensation vilket på sikt riskerar att hota kvaliteten i den verksamhetsförlagda utbildningen.

Med all sannolikhet kommer en tillträdande regering att fatta beslut om en sexårig läkarutbildning. Detta kommer ställa betydande krav på lärosätena att då utbildningen i och med detta ska vara legitimationsgrundande och den nuvarande AT-tjänstgöringen försvinner. Den sexåriga utbildningen kommer därför innebära högre kostnader då betydande förstärkningar behöver göras genom hela utbildningen för att uppnå målen i den nya examensbeskrivningen. Ett ökat anslag kommer behövas genom hela utbildningen, inte bara i form av tillägg för en termin. Detta gäller också i motsvarande grad för ALF-ersättningen då kraven på den verksamhetsförlagda utbildningen kommer öka betydligt. För Örebro universitet är också bedömningen att för att långsiktigt bära kostnaderna beräknas antalet studenter behöva utökas något, från dagens 64 till 80, studenter per termin vilket kan möjliggöras med ökat takbelopp.

Det är viktigt att Örebro universitet senast i samband med övergången till sexårig utbildning erhåller ersättning för läkarutbildningen enligt samma villkor som övriga lärosäten. Frågan om Utbildnings-Alf bör omgående kunna justeras till en lika nivå som för övriga lärosäten. 

Johan Pehrson (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)