Fler mötesplatser och fritidsaktiviteter på helger för ungdomar mellan 15 och 18 år

Motion 2016/17:929 av Arhe Hamednaca (S)

av Arhe Hamednaca (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna för kommunerna att bedriva verksamhet för de äldre tonåringarna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Många ungdomar i åldern 15-18 år saknar naturliga mötesplatser och fritidsaktiviteter. Flera undersökningar visar att ungdomarna i dessa åldrar inte har någonstans att ta vägen på fritiden. Välfungerande fritidsgårdar är således viktiga i dagens samhälle eftersom de erbjuder en naturlig mötesplats som är drog- och alkoholfria. De erbjuder även en ordentlig kontakt med vuxna utanför familjen. 

De flesta ungdomsgårdar riktar sig till tonåringar i åldern 13-18. Målgruppen är för bred. Det tenderar ofta till att någon av åldersgrupperna inte får sina intressen tillgodosedda. Oftast är det den äldre målgruppen som blir lidande, eftersom att 15-18 åringar i många fall undviker att vistas i yngres sällskap.

Fritidsgårdar blir ofta rubricerade som barnsliga, vilket gör att de äldre ungdomarna söker sig till mindre hälsosamma aktiviteter. Bristen på fungerande aktiviteter till ungdomar leder därför till att ungdomarna söker sig till andra miljöer istället. Detta kan ge konsekvenser som alkoholkonsumtion bland ungdomar, ökat ungdomsvåld, ökad vandalism samt ett samhälle där inte alla medborgare kan känna sig trygga. Detta är av stor vikt. Hur ungdomar lever i tonåren påverkar till stor del deras fortsatta liv.

Ungdomsgårdarna bör anpassas för olika åldersgrupper. Man bör fördela 13-15 åringar på vissa gårdar respektive 16-18 åringar på andra, för att på så sätt tillfredsställa båda gruppers intressen och önskemål.

Ungdomar i 18 års-åldern skall kunna anställas som personal på helger och fritid. Detta för att skapa ett närmare band mellan fritidsgårdens personal och ungdomarna. Detta är även bra i ett främjande syfte.

Gör ungdomsgårdarna för 16-18 åringar mer attraktiva med hjälp av optimerade

öppettider mellan ca 21:00-02:00, då ungdomar tenderar att vara mer aktiva mellan dessa timmar under helgen, samt att resurser ej går till spillo.

Arhe Hamednaca (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)