Fler naturvetare behövs

Motion 2018/19:549 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att universitetens fältstationer bör vara öppna och tillgängliga för besök av elever på gymnasieskolornas naturvetarprogram och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Av Naturvetarnas arbetsmarknadsrapport för 2017 framgår att fler naturvetare behöver utbildas för att Sverige ska klara att ställa om till ett hållbart samhälle. Rapporten ligger till grund för Sacos Framtidsutsikter. Arbetsmarknadsläget för naturvetare har förbättrats ytterligare jämfört med prognosen 2016.

Inom allt fler områden behövs naturvetare och inom vissa naturvetenskapliga områden går utvecklingen till och med mot brist på kompetens. Anledningen är att satsningar mot ett mer hållbart samhälle kräver framförallt denna kompetens.

Det gäller områden där naturvetare redan idag är verksamma och har nyckelkompetenser – allt från miljö, klimat och hälsa till livsmedelsförsörjning, tillgång på naturresurser, säkerhet och infrastruktur.

Det är positivt att efterfrågan på naturvetenskaplig kompetens ökar och för att möta det ökade behovet behöver fler gymnasieelever välja det naturvetenskapliga programmet. Dessutom behövs fler naturvetare med en bred akademisk utbildning. Därför är det av största vikt att gymnasieelever får kunskap om vad en akademisk utbildning inom naturvetarområdet kan innebära på arbetsmarknaden.

Det blir därför problematiskt när Stockholms universitets fältstation Askölaboratoriet inte tar emot gymnasieelever som vill göra studiebesök eller gymnasieskolor som vill förlägga en kurs där. Det gör däremot Göteborgs universitet på Kristineberg och även Karolinska institutet.

Prins Wilhelmgymnasiet i Flen är en av de skolor som åker med sina naturvetarelever till Kristineberg. Men om Mälardalens gymnasister hade möjlighet att besöka och förlägga kurser på Askölaboratoriet istället, skulle tid och pengar sparas.

Samtliga svenska universitet bör tillämpa samma öppenhetsprincip och informera om sin verksamhet till blivande studenter. Detta med tanke på att riksdagen särskilt har uttalat vikten av att öka rekryteringen till naturvetenskapliga utbildningar.

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-20 Granskad: 2018-11-20 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)