Fler Öresundsförbindelser

Motion 2022/23:713 av Louise Eklund (L)

av Louise Eklund (L)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta det tidigare påbörjade dansk-svenska initiativet till en utredning kring möjliga framtida Öresundsförbindelser och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En fungerande infrastruktur är en nödvändighet för handel och utbyte och det gäller i allra högsta grad för ett så exportberoende land som Sverige. 

Öresundsregionen är idag Sveriges port mot Europa och som sådant går en stor del av den svenska import- och exporten genom regionen. Flaskhalsarna i infrastrukturen är flera och kommer med stora konsekvenser för både handel och välstånd. Fler fasta förbindelser mellan Sverige och Danmark skulle, i kombination med en kraftfull utbyggnad av väg och järnväg i södra Sverige, öka dynamiken, rörligheten och tillväxten. I förlängningen skulle det även innebära ett viktigt svenskt närmande till Tyskland och den tyska marknaden.

Danmark ligger långt fram i byggandet av en ny överfart till Tyskland, Fehmarn Bält-förbindelsen. När den är färdig kommer gods- och persontrafiken att öka markant i hela norra Europa. Följer inte Sverige upp med en ny fast förbindelse är risken stor att den flaskhalsproblematik som redan idag hindrar svenska varor att nå den europeiska marknaden, bara ökar. Konsekvenserna för svensk tillväxt och handel blir omfattande och negativa.

Lyckas Sverige däremot dra nytta av den fasta förbindelse som nu påbörjas mellan Tyskland och Danmark är möjligheten till såväl handel och tillväxt som verklig integration mellan länderna stor. Potentialen är enorm och sträcker sig långt förbi de företag som ägnar sig åt export. De gäller också sådant som jobb, upplevelser och människors vardag.

En mer offensiv syn på södra Sveriges möjligheter i norra Europa skulle komma hela landet till gagn. Därför är det av stor vikt att den utredning kring möjliga framtida Öresundsförbindelser som påbörjades under förra mandatperioden, tillåts fortgå. Denna utredning bör även fortsättningsvis ta fasta på redundans och kapacitet och ha som utgångspunkt de tre förbindelser som redan tidigare varit föremål för utredning: en tunnelbaneförbindelse för persontrafik, ”Öresundsmetron”, mellan Malmö och Köpenhamn, en järnvägstunnel med plats för regiontåg, fjärrtåg, godståg och höghastighetståg, ”Europaspåret” mellan Landskrona och Köpenhamn, en väg och järnvägstunnel, ”HH-förbindelsen”, mellan Helsingborg och Helsingör.

 

 

Louise Eklund (L)

 

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-21 Granskad: 2022-11-21 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)