Fler undervisningsdagar i skolan

Motion 2016/17:492 av Gunilla Nordgren (M)

av Gunilla Nordgren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa fler skoldagar per läsår och utöka den garanterade undervisningstiden i grundskolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenska elever går i skolan färre timmar i veckan än jämförbara länder. Idag är Sverige det OECD-land som har minst antal timmar för våra högstadieelever. Svensk grundskola har också färre skoldagar än många andra länder. Detta innebär att eleverna i Sverige ska lära sig i princip lika mycket som elever i andra länder i vår omvärld, men med färre undervisningstimmar.  

Det är också så att antalet skoltimmar varierar mellan olika kommuner vilket innebär att skolplikten ser annorlunda ut beroende på i vilken kommun man bor.

Alliansregeringen utökade antalet timmar i matematik vilket är positivt, men antalet undervisningstimmar bör ligga i paritet med åtminstone vår närmaste omvärld.

Vi har under en längre period sett att ett antal elever lämnar grundskolan utan att vara godkända i samtliga ämnen. Det är också många elever och lärare som tydligt uttrycker att arbetsmiljön är stressig i skolan. Vi ser också ett behov av att tidigare upptäcka barn med behov av särskilt stöd.

En ytterligare utökad garanterad undervisning skulle därför vara ett led i att minska stressen och öka möjligheterna för att fler elever ska hinna uppnå de grundläggande kunskapsmålen.

Ytterligare längre skoldagar skulle riskera fler trötta elever och lärare, medan fler skoldagar skulle kunna möjliggöra ökad undervisningstid utan att varje skoldag behöver bli längre. Då skulle fler elever kunna nå målen.

Gunilla Nordgren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)