Flexibla tidsgränser för studiestödstiden

Motion 2013/14:Ub338 av Shadiye Heydari (S)

av Shadiye Heydari (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om flexibla tidsgränser av studiestödstiden för att fler studerande ska kunna slutföra sina studier.

Motivering

Att studera och lära sig ett nytt språk som vuxen är tidskrävande, det innebär att man ska klara både studier, familj och ekonomi. Språk är nyckeln till framtidens jobb och ger människor frihet att forma sina egna liv. Kursdeltagarnas utbildningsbakgrund spelar stor roll för hur snabbt de lär sig det nya språket och hur väl de lyckas i det nya landet. I det mångkulturella Sverige är det många vuxenstuderande på grundskolenivå som får studiestöd för studier på folkhögskola eller komvux. Det är många med utländsk bakgrund som har låg utbildningsbakgrund eller ingen alls. De får max 100 veckor för läs- och skrivträning på grundskolenivå. Kursdeltagarnas eller elevernas olika skolbakgrund spelar roll för hur de lyckas med studierna. De 100 veckorna räcker inte för en vuxenstuderande att fortsätta sina språkstudier. För att inte hamna i arbetslöshet är det viktigt att de ges möjlighet till längre studietid än den beräknade.

Enligt en rapport från CSN, november 2010, om studiemedel till studerande på grundskolenivå, har CSN under några år iakttagit att vuxenstuderande på grundskolenivå tycks ha fler problem än andra att fullfölja sina studier och uppnå studieresultat. Många studerande avbryter studierna och andra uppnår inte godkända betyg. Orsakerna till den relativt dåliga genomströmningen varierar mycket, bland annat beroende på att studerandegruppen är mycket heterogen. Många studerar också relativt länge på grundskolenivå, vilket även gäller personer som har en eftergymnasial utbildning från ett annat land. Det riktas kritik mot att tidsgränserna inom studiemedelssystemet är för snävt tilltagna och att särskilt studerande födda utomlands har svårt att hinna färdigt med sina studier under den tid de kan få studiemedel. Mer än hälften av dem som tar studielån får betalningsproblem. Studerande på låga nivåer är också överrepresenterade bland dem med en återkravsskuld som lämnas till Kronofogdemyndigheten. Kort sagt: de studerande når inte sina studiemål och de studeranden får ofta ekonomiska problem. CSN:s samlade erfarenhet är också att studiestödet fungerar mindre väl för just denna studerandegrupp och att orsakerna till problemen därför mycket väl till del kan finnas i studiestödet.

Denna rapport visar en analys av många olika bakomliggande orsaker till problemen. Det tycks dock finnas ett huvudproblem med studiemedlen – antalet studiemedelsveckor som finns tillgängliga för studier är ofta för få. Studerande som får helt avslag på sin ansökan om studiemedel på grund av att studiemedelsveckorna är slut kan ofta inte genomföra sina studier. Det är framförallt studerande med rätt till studiemedel i 40 eller 100 veckor som har problem med att slutföra sina studier inom tidsramarna. För dessa studerande skulle mer flexibla tidsgränser kunna innebära att fler studerande kan slutföra sina studier.

Stockholm den 30 september 2013

Shadiye Heydari (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)