Flickor och teknik i skolan

Motion 1994/95:Ub377 av Marianne Andersson (c)

av Marianne Andersson (c)
Det råder ganska stor samstämmighet om att vi behöver
fler tekniker och naturvetare i Sverige, dels för att hävda oss
som framgångsrik industrination, dels för att kunna lösa
problemen inom miljöområdet. Under senare år har intresset
för tekniska och naturvetenskapliga utbildningar minskat,
vilket givit anledning till oro. Det är därför glädjande att nu
notera ett ökat intresse för N/T-utbildningar i höstens provval
till gymnasieskolan. 24 % av eleverna valde
Naturvetenskapliga programmet -- en ökning med hela fem
procent sedan föregående år. Könsskillnaderna är dock stora
när det gäller den tekniska inriktningen, endast en procent av
flickorna väljer teknik mot 17 procent av pojkarna.
Vi är övertygade om att den största potentialen och
begåvningsreserven för framtida civilingenjörer finns hos
flickorna. Det är viktigt att både manligt och kvinnligt
tänkande kommer in i teknikutvecklingen. Vi behöver fem
gånger fler kvinnliga civilingenjörer. Det handlar inte om att
övertala människor utan intresse av teknik att gå en sådan
utbildning. I stället gäller det att lyfta fram det intresse och
den förmåga som verkligen finns.
Under årens lopp har ett antal kampanjer genomförts för
att öka flickors intresse för teknisk utbildning. Det har gett
tillfälliga resultat men så snart kampanjerna avslutats har
intresset dalat igen. Insatser under en viss period av skoltiden
lyfter intresset för att sedan sjunka. Det är lätt att genomföra
kampanjer i förhoppningen att få snabba resultat men för att
nå varaktighet måste man arbeta betydligt mer systematiskt
Vi menar att tekniken måste få större insteg i hela
utbildningsväsendet -- från förskolan och framåt. Forskning
från USA visar att tidig inlärning har stor betydelse. Det
löser vi bara om alla lärare har teknik i sin utbildning. De
bör ha så pass tekniska kunskaper att de kan framställa
tekniken som något roligt -- inte bara svårt och obegripligt.
Det är också nödvändigt att ändra attityden bland lärarna.
Flera flickor som gått teknisk utbildning har nyligen i media
beskrivit hur de bemötts med arrogans av sina lärare. Det är
hela skolans uppgift att arbeta med att förändra dessa
attityder, att lyssna till flickornas åsikter när teknikämnet
utformas. Det är angeläget med fler kvinnliga tekniklärare
på alla nivåer i skolan. Skolverket bör formulera tydligare
krav på utformningen av teknikämnet utifrån flickors
perspektiv.
För att barn ska bli intresserade krävs att de tidigt får vara
bland människor som sysslar med teknik och få pröva egna
idéer. På flera håll i landet arbetar entusiastiska lärare och
unga handledare med stor framgång enligt denna pedagogik.
Ett exempel på sådan verksamhet är Teknikstugan i Alingsås
vars verksamhet till största delen riktat sig till flickor med
betydande framgång. 90 % av flickorna i grundskolan deltar
i deras fritidsverksamhet. . Svårigheten är att få en spridning
av Teknikstugemodellen i hela landet. Den bygger till stor
del på unga och entusiastiska handledare. Det ligger ett stort
ansvar på kommunerna att få igång liknande verksamhet. Det
kräver ett stort mått av intresse, kunskaper och resurser i
skolan. Det kräver intresse både från föräldrar och näringsliv.
Vi menar att regeringens förslag om N/T-bidrag till vuxna
teknikstuderande är fel väg att gå om vi långsiktigt ska
trygga en tillräckligt stor andel tekniker och naturvetare i
Sverige. I stället bör stimulansmedel anvisas till de
kommuner som startar verksamhet enligt
Teknikstugemodellen. Regeringen bör återkomma till
riksdagen med ett sådant förslag.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om teknikundervisning på alla nivåer
i skolan,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att teknik skall ingå i all
lärarutbildning,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om Skolverkets ansvar vad gäller
skolans attityd till flickor och teknik,
4. att riksdagen hos regeringen begär förslag om hur
Teknikstugemodellen skall få en större spridning för att
stimulera flickors intresse för teknik.

Stockholm den 25 januari 1995

Marianne Andersson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)