Flygtrafiken och miljön m.m.

Motion 1998/99:T703 av Stig Eriksson m.fl. (v)

av Stig Eriksson m.fl. (v)
Inledning
Flyget är ett av de snabbast växande kommunikationerna.
Prognoserna, enligt Luftfartsverket, visar att inrikestrafiken
kommer att öka med 3-4 % fram till år 2001. I dag svarar
flyget för 6 % av persontransporterna i landet. Däremot
kommer antalet landningar att minska i och med att större
flygplan kommer att användas. Den största ökningen inom
flygtrafiken kommer utrikesflyget att stå för, enligt
prognoser med ca 4 % årligen fram till år 2001. Av denna
ökning är charterresandet det som växer kraftigast. Utöver
detta förutses att flygfrakten också kommer att öka. En
ökning som sker framför allt inom den exportberoende sidan.
Miljö
En kraftig ökning av flygtrafiken kommer att skapa negativa
konsekvenser för miljön. Utsläppen av koldioxid och
kväveoxider har visserligen minskat, i och med att motorerna
har utvecklats och blivit bränslesnålare, men en ökad trafik
de närmaste åren kommer att öka på utsläppen. Den
springande punkten av flygtrafikens negativa miljöpåverkan,
vad gäller försurning och övergödning, är naturligtvis det
fossila bränslet, varför en omställning till ickefossila
bränslen måste påskyndas. Bullret är en annan orsak som för
många människor är ett mycket störande moment. Det är
framför allt ett problem för boende i flygplatsers
närområden, men också överflygningar stör. En utveckling
av flygplan med mindre buller sker visserligen, men
övergången bör ske i snabbare takt.
Glykolanvändningen för avisning och halkbekämpningsmedel är två andra
produkter som påverkar miljön negativt. Vad gäller glykolet kan stora
utsläpp orsaka syrgasbrist i mark och vatten. Forskning om alternativa
produkter måste därför ske, och omhändertagandet av spillet på flygplatserna
måste förbättras. När det gäller halkbekämpningsmedel finns det redan i dag
alternativ som är kvävefritt. Sverige bör driva på frågor och forskning kring
flyget och dess negativa påverkan av miljön inom EU:s ram, eftersom frågan
inte enbart är ett nationellt problem.
En annan aspekt på flygets snabba tillväxt måste vara om ökningen kan
fortsätta i ett ekologiskt hållbart samhälle. Redan i dag finns problem med
trängsel i luftrummet. Hur ser det då inte ut om 10 år? Man bör redan nu
flytta över mer av flygfrakten till miljövänligare transporter som järnväg och
sjöfart. Kortare persontransporter bör, och kan, flyttas över till järnväg. Där
X2000 trafikerar sträckan är järnvägen ett förträffligt alternativ. Detta
stämmer också bra överens med regeringens miljömål och tanken om
kretsloppssamhället. Likväl som att driva på forskning om flygets
miljöpåverkan bör Sverige driva på frågan om EU:s trafikpolitik med
inriktning att bromsa flygets expansion. Bromma flygplats skall stängas i
enlighet med redan tagna beslut.
Regional balans
Riksdagens beslut (prop.1997/98:56 ) om stöd till
kommunala flygplatser är bra, men räcker inte till för att
skapa regional balans. Stödet kommer att i många fall enbart
täcka de kommunala förluster man har för flygtrafiken, men
det mest negativa, som hög prisbild, kommer att kvarstå. Bra
och rimliga flygpriser för inlandet är en förutsättning för:
? Den offentliga förvaltningen samt sjukvården. För de nordligaste länen är
t.ex. bra förbindelser med Umeå-regionens universitetssjukhus ett behov.
?
? Utveckling av befintliga företag.
?
? Etablering av ny verksamhet. Flygkommunikationer till företagstäta
regioner kan ha en helt avgörande betydelse. Det primära är direkt-
förbindelse med Stockholm.
?
? Utveckling av den expansiva besöksnäringen med internationell
marknadsstruktur.
?
I beslutet om avregleringen förbehöll sig regeringen rätten
att vidta åtgärder om den medförde stora negativa regionala
effekter. Det som skett efter avregleringen är att resandet i
bl.a. Gällivare i det närmaste halverats, samtidigt som priset
ökat med närmare 70 %. Att flyga från inlandet via Arlanda
och vidare innebär orimliga priser, t.ex. kostar en resa
Gällivare-Göteborg (normalpris) 8 000 kronor, vilket kan
jämföras med två veckor till Florida med hotell. Detta visar
att det s.k. interlinesamarbetet fungerar dåligt. I övrigt
påverkas priset också av de olika avgifterna som landnings-,
passagerar-, undervägs-, securita- och handlingsavgifter. En
differentiering av avgifter kan vara en väg att skapa en bättre
prisbild för inlandet.
Alternativen för inlandsregionerna är antingen ringa eller i det närmaste
obefintliga. En tågresa Kiruna-Stockholm tar 16 timmar. I de befolkningstäta
områdena söder om Dalälven har stora samhälleliga pengar investerats i
järnvägsspår vilket innebär att järnvägen i dag är ett komplett alternativ till
flyget. Regeringen bör utreda avregleringens konsekvenser för den regionala
balansen och återkomma till riksdagen med förslag hur detta skall lösas.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om flygets miljöpåverkan,
2. att riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning med uppgift att
se över avregleringens konsekvenser för den regionala balansen i
inrikesflyget.

Stockholm den 24 oktober 1998
Stig Eriksson (v)
Karin Svensson Smith (v)

Sture Arnesson (v)

Lars Ohly (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (4)