Folkbildning för ett digitalt samhälle för alla

Motion 2013/14:Kr243 av Monica Green (S)

av Monica Green (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att folkbilda för att få med alla i digitaliseringen.

Motivering

Alla invånare i Sverige ska ha möjlighet att vara digitalt delaktiga, men så är det inte idag. Trots att det är både billigare och enklare att vara med så står över en miljon fortfarande utanför av rädsla, okunskap eller utan möjlighet att koppla upp sig för att det inte finns nät.

Digital delaktighet är ett krav för en väl fungerade demokrati men då behöver fler få kunskap om hur det går till. Användbarhet och tillgänglighet för alla är viktiga faktorer för digital delaktighet. Att betala räkningar idag med kontanter är nästan omöjligt och väldigt dyrt. Det finns många fördelar för den enskilde som de ännu inte känner till.

Digital delaktighet är en angelägenhet för alla i samhället. De flesta icke-användare återfinns bland äldre, men icke-användarna finns i alla åldersgrupper, även bland yngre. Bra insatser har gjorts från flera håll för att minska den digitala klyftan och öka e-delaktigheten, men det behövs mer. Folkbildningen och biblioteken, till exempel, har olika roller, men kan förenas i uppdraget om ökad delaktighet, tillgänglighet och demokrati.

Digidel är ett nätverk på nationell nivå som har bildats för att samverka för att öka e-delaktigheten och minska digitala klyftor. Deltagarna representerar länsbiblioteken och projekt IKT-lyftet, Folkbildningsförbundet, Folkbildningsrådet, Svensk biblioteksförening, UR, SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) med flera.

För att lyckas måste man samverka såväl nationellt som regionalt och lokalt i kommunerna med andra verksamheter, till exempel socialtjänst, omsorgsverksamhet, flyktingsamordnare, formell vuxenutbildning, mödravård och bvc med flera.

Folkbildningssatsningarna behöver fortsätta och intensifieras. Folkhögskolor, SVT-Forum, Kunskapskanalen, studieförbund, bibliotek, nätuniversitet och andra nätutbildningar med flera behöver uppmuntran och stöd och riktlinjer. Det behövs en än mer intensifierad satsning för att nå den återstående miljonen svenskar som står utanför digitaliseringen.

Stockholm den 2 oktober 2013

Monica Green (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)