Folkomröstning om äktenskapsfrågan

Motion 2007/08:C318 av Kjell Eldensjö och Annelie Enochson (kd)

av Kjell Eldensjö och Annelie Enochson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en folkomröstning om äktenskapet.

Motivering

Äktenskaps- och partnerskapsutredningen har lagt fram sitt förslag om att äktenskapet ska göras könsneutralt. De farhågor många hade om att utredningen inte skulle bli förutsättningslös tycks ha bekräftats under arbetets gång, och utredningen har svag legitimitet i mångas ögon. I den debatt som förts har de rationellt hållbara argumenten hörts från dem som vill bevara äktenskapet, och det är också dessa som tydligast gett uttryck för sin uppfattning genom att skriva till lagutskottet och regeringen.

Nu är risken stor att riksdagen trumfar igenom ett beslut om att äktenskapsbalken ska göras könsneutral utan folklig och demokratisk förankring. Av den orsaken föreslår vi en rådgivande folkomröstning om äktenskapet.

En så genomgripande och kulturförändrande omläggning av familjerätten och äktenskapssynen kan inte ske brådstörtat i en demokrati. Frågan kräver en process som ger verkligt utrymme för medborgarna att komma till tals. Beslutsfattarna måste kunna överblicka de långsiktiga konsekvenserna av en sådan lagändring. Inte minst frågan ifall de grundläggande principerna för en så kallad könsneutral äktenskapslag kan bana väg för månggifte som rättsligt erkänd samlevnadsform. Äktenskapslagstiftningen är av sådan karaktär att den inte kan hanteras uteslutande genom ett enkelt riksdagsbeslut.

I USA har medborgare i samtliga delstater utom fem stiftat lagar eller folkomröstat kring konstitutionella tillägg för att bevara äktenskapet som en relation mellan en man och en kvinna. I endast en delstat – Arizona – röstade folket emot ett sådant tillägg i delstatens konstitution, men där fanns redan en lag som skyddade äktenskapet. Även flera andra länder begränsar nu lagstiftaren genom att låta människorättsliga dokument eller landets konstitution hindra förändringar av hur äktenskapet definieras i lagstiftningen. De länder som har gått i motsatt riktning och legaliserat homoäktenskap är endast en handfull.

Stora delar av svenska folket upplever idag att politiker distanserar sig från folkets åsikter i värdefrågor. Ett exempel på att man går i otakt med folket är homoadoptionsfrågan. Enligt alla opinionsundersökningar som gjordes inför beslutet var en stor majoritet emot. Detsamma gällde i stor utsträckning remissinstanserna. Detta valde riksdagens majoritet att helt bortse ifrån, trots att man gör anspråk på att representera svenska folket.

FN:s barnkonvention slår fast att barn har rätt att, så långt det är möjligt, bli omvårdat av båda sina föräldrar. Äktenskapet har genom historien visat sig vara den bästa garanten för detta. Frågan om äktenskapet är grundläggande för vårt samhälle. Om riksdag och regering ska överväga att gå på utredningens linje bör en folkomröstning arrangeras för att avgöra frågan. Ståndpunkten att nuvarande äktenskapslagstiftning ska bevaras bör ställas emot att ge äktenskapet en ny definition – detta för att säkerställa svenska folkets och medborgarnas deltagande.

Stockholm den 3 oktober 2007

Kjell Eldensjö (kd)

Annelie Enochson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)