För den som köper fastighet intill befintlig skjutbana

Motion 2021/22:2054 av Marléne Lund Kopparklint (M)

av Marléne Lund Kopparklint (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om hur skjutbanor med intilliggande fastigheter kan skyddas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns över 600 000 vapenägare i Sverige som jagar och utövar sportskytte i olika grenar. Jakt och sportskytte är djupt förankrade i det svenska samhället och en del av folkrörelserna. För många människor är jakten en livsstil och kan avgöra valet av bostadsort och jägarna måste kunna sköta landets viltvård. Även det renodlade sport­skyttet engagerar många och har en traditionell koppling både till polisen, totalförsvaret och idrottsrörelsen. Detta ska värderas högt, inte nedvärderas genom inskränkningar. Skyttet är en viktig grund för totalförsvaret, både för upprätthållande av kompetens och utveckling av densamma. Att skjutbanor läggs ned eller begränsas i sin aktivitet på grund av nytillkomna grannar som klagar på hög ljudnivå, är inte acceptabelt. Det handlar oftast om fastighetsägare/grannar som har fått köpa fastigheten till en bättre pris just för att den ligger intill en anläggning med buller och som klagar på bullernivån när de väl flyttat in.

När det gäller permanenta skjutbanor och skjutbanor av mer tillfällig natur är det viktigt att bestämmelser kring dessa främjar sportskyttet och jakt, exempelvis skid­skytte, dynamiskt skytte, fältskytte, PPC (rörligt skytte och skytte från lägre positioner än knästående). Detta gäller även jägarnas träningsskytte som bedrivs på jaktstigar med kula och hagel på många platser runtom i landet. Samt övningsskytte, inskjutning av vapen på egen mark.

I syfte att freda skjutbanor runtom i Sverige behöver helt klart fler åtgärder vidtas bland annat att det införs en undersökningsplikt inför förvärv av fastighet som ligger intill en anläggning med risk för buller. Skjutbanor som legat på samma ställe i flera decennier, upp till 100 år, ska inte behöva stänga ned eller begränsa sina aktiviteter för att nyinflyttade grannar, som har haft vetskap om anläggningen innan de flyttade dit, börjar klaga.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)