Förändrad fördelning av kör- och vilotidskontroller

Motion 2014/15:1277 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om att ändra fördelningen av kontroller av kör- och vilotider hos förare/transportföretag mellan kontrollmyndigheterna.

Motivering

Transportstyrelsen har nu arbetat med företagskontroller i snart fyra år, i syfte att förbättra efterlevnaden av kör- och vilotidsreglerna hos transportföretag. Tidigare skedde all kontroll av polisen. Målsättningen med den i grunden gällande EU-förordningen om förares kör- och vilotider är att harmonisera konkurrensvillkoren inom vägtransportsektorn, att förbättra arbetsförhållanden för förare och att öka trafiksäkerheten. Polisen arbetar med vägkontroller. Vardera part svarar för halva kontrollarbetet.

Kontrollerna innefattar en undersökning kring hur de företag/förare som myndigheten har att kontrollera efterlever de lagar och regler som finns rörande kör- och vilotider, färdskrivarens hantering m.m. Visar det sig i kontrollen att företaget brister i att följa gällande lagar och regler påförs förare böter eller transportföretaget sanktionsavgifter.

Fusk med utrustning som används i syfte att sätta färdskrivaren ur spel blir allt vanligare. Allt från den enkla lösningen att använda andras förarkort (eller dubbla förarkort utfärdade i olika länder) till magneter som slår ut givarens signal. Detta fuskande ger möjlighet till närmast obegränsad körning, med mycket stora trafiksäkerhetsrisker som följd. Dessutom leder detta till orättvis konkurrens. Kontroller av förares kör- och vilotider måste i första hand komma åt denna typ av avancerat fusk. Gemensamt för de här uppräknade metoderna att fuska, är att de inte kan upptäckas vid företagskontroller. Därför bör kontrollverksamheten styras om, så att mer resurser tillförs vägkontrollen, där man har möjlighet att med hjälp av modern utrustning finna denna typ av grövre fusk, eller att ertappa fuskare under pågående brott. Reglerna ger möjlighet att låta 70 % av kontrollerade dagsverken ske i samband med vägkontroll, och 30 % i samband med företagskontroll.

Vid en omfördelning enligt ovan har då den kvarvarande företagskontrollen i Transportstyrelsens regi 30 % av antal dagsverken att kontrollera. Denna kontroll bör Transportstyrelsen göra i företagets lokaler och till grund för eventuellt utfärdande av sanktionsavgift bör ligga en värdering av om det finns brister i företagets planering och schemaläggning av förarnas arbete, om förarna får tillräcklig information och utbildning för att klara sitt arbete med att följa kör- och vilotidsreglerna samt om företaget uppfyller kraven på egenkontroll av att reglerna följs. Kontrollen skall således gå ut på en analys av hur verksamheten är uppbyggd och företagets åtgärder vid eventuella bristfälligheter.

Därför bör regeringen återkomma med förslag till en förändrad fördelning av kontrollverksamheten mellan polisen och Transportstyrelsen, så att polisen svarar för den maximalt tillåtna delen om 70 % av kontrollverksamheten av kör- och vilotider samt färdskrivare.

.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2014-11-07 Granskad: 2014-11-07 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)