Förändrad strandskyddslagstiftning

Motion 2021/22:254 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra strandskyddslagstiftningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Något som är värdefullt för många människor är naturen, och när det kommer till bostä­der är det ofta extra attraktivt med sjö- eller havsnära tomter. Det är därför mycket posi­tivt att riksdagen under våren 2015 beslutade om en översyn av strandskyddslagstift­ningen. Detta bör efterföljas då strandskyddet ska värna om vanliga människors tillgång till stränder och skydda unika naturvärden men inte stoppa en attraktiv utveckling av nybyggnation.

Sedan 1952 har strandskyddet funnits i Sverige och det tillkom i syfte att skydda all­mänhetens tillgång till strandområden samt värna om vår fantastiska natur. Sedan strandskyddet tillkom har det hela dock utvidgats och sedan 50-talet gäller det så gott som varje vattendrag i hela Sverige. Sverige är samtidigt ett land med en enorm tillgång till vatten. Vi har tusentals sjöar och vattendrag och närhet till hav samtidigt som enbart ungefär tio procent av våra stränder är bebyggda. De undantag som gjorts från nuvaran­de regler handlar idag nästan enbart om tätbefolkade områden, trots att landsbygden kanske är det område som är minst beroende av strandskyddet. I glesbefolkade områden är det svårt att ens uppföra en liten bod, vilket visar att reglerna i praktiken innebär att det är olika regler för olika personer baserat på var de bor någonstans.

Under 2009 fattades det riksdagsbeslut om olika lättnader i regelverket för att fler skulle få bygga i sjönära lägen där Boverket och Naturvårdsverket fick presentera nya förslag för att också kunna främja utvecklingen på landsbygden. Det krävs dock ett större engagemang i frågan för att någon förändring ska ske, inte minst då ett antal läns­styrelser gör betydligt mer strikta bedömningar av strandskyddet än vad som krävs.

Idag ligger strandskyddet på 100 meter och detta kan utökas till 300 meter från strandlinjen. Det är ingen hemlighet att naturen är oerhört viktig för många människor vilket också är viktigt för många för livskvaliteten. Det är därför inte särskilt konstigt att det är extra attraktivt med sjö- eller havsnära tomter. Av den anledningen bör regeringen ändra strandskyddslagstiftningen i syfte att säkerställa att strandskyddet värnar om van­liga människors tillgång till stränder och skydda unika naturvärden men samtidigt inte stoppa en attraktiv utveckling av nybyggnation som kan bidra till en ökad livskvalitet.

 

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-23 Granskad: 2021-09-24 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)