Förbättra järnvägen i Fyrbodal

Motion 2018/19:1910 av Johan Hultberg (M)

av Johan Hultberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att förstärka järnvägen genom Dalsland och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att bygga ut södra Bohusbanan till dubbelspår och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en upprustning av norra Bohusbanan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Infrastrukturen är samhällskroppens blodomlopp. Den är helt enkelt en fundamental förutsättning för att ekonomin skall fungera. Dessvärre har Sverige en i stora delar otillräcklig och dåligt underhållen infrastruktur. I synnerhet är det vår järnväg som dras med stora problem vad beträffar såväl drift och underhåll som kapacitet. Detta märks inte minst i Fyrbodal där regionens utveckling allvarligt hämmas av betydande brister i järnvägsinfrastrukturen men där också de positiva effekterna som kommer av investeringar i infrastruktur tydligt syns. Som ett påtagligt och aktuellt exempel kan utbyggnaden av järnvägen mellan Öxnered via Trollhättan till Göteborg tas. Utbyggnaden har skapat en större arbetsmarknadsregion och kraftigt förbättrade förutsättningar för bostadsbyggande. Pendlandet mellan Trollhättan och Göteborg har sedan dubbelspåret stod klart mellan orterna 2012 ökat med 27% och priset på bostadsrätter i Trollhättan har stigit med över 140%. Detta enligt Västsvenska Handelskammaren som också konstaterar andra positiva effekter av utbyggnaden så som fler sökande till högskola. Utbyggnaden av järnvägen mellan Öxnered och Göteborg har frigjort en stor potential i Trollhättan och andra berörda kommuner. För att ytterligare dra nytta av denna utbyggnad behöver Norge‐/Vänerbanan genom Dalsland förstärkas genom bland annat mötesspår liksom genomförandet av planerade investeringar i nya järnvägsstationer.

En utbyggnad av södra Bohusbanan mellan Uddevalla och Göteborg skulle frigöra en enorm potential för ekonomisk utveckling på motsvarande sätt som utbyggnaden av dubbelspåret mellan Öxnered och Göteborg gjort. Idag är restiden med tåg mellan Uddevalla och Göteborg hela 70 minuter men skulle genom en utbyggnad till dubbelspår på sträckan kortas till 40 minuter. En utbyggnad till dubbelspår skulle självfallet inte bara reducera restiden utan också radikalt öka kapaciteten och möjligheten till turtäthet. Det behövs för att på allvar tillvarata den potential till ökad pendling som redan idag finns liksom för att möta det, tack vare en stark befolkningstillväxt i regionen, växande resandeunderlaget i stråket. Mot denna bakgrund är det angeläget att se över möjligheterna att skyndsamt bygga ut södra Bohusbanan till dubbelspår. Det skulle underlätta företagens rekrytering, möjliggöra ökat bostadsbyggande liksom förbättra förutsättningarna för den för Bohuslän extremt viktiga besöks- och turismnäringen.

På längre sikt bör möjligheten till utbyggnad av hela Bohusbanan till dubbelspår utredas men i ett kortare perspektiv är detta inte samhällsekonomiskt försvarbart. Vad som dock brådskar är en ordentlig upprustning av norra Bohusbanan inklusive trädsäkring. Bohusbanan i allmänhet och särskilt den norra delen är hårt drabbad av störningar bland annat på grund av nedfallande träd på ledningar och bana. Banan behöver trädsäkras och standarden höjas för att både korta restiden och möjliggöra för en mer pålitlig trafik med avsevärt färre och mindre förseningar än idag.

Johan Hultberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)