Förbättra redovisning av välfärdstjänster

Motion 2021/22:1987 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förbättra redovisningen och jämförelsetalen inom välfärdstjänsterna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det är idag svårt för omsorgstagare och deras anhöriga att kunna jämföra olika välfärdstjänster och därav blir det svårt att kunna välja den omsorgen man så önskar. Det är också svårt för föräldrar och elever att jämföra skolor och kvalitén på de olika skolorna.

Idag är redovisningen ofta komplext och det kan vara svårt att verkligen fullt ut kunna jämföra vårdformerna eller skolorna med varandra på ett bra sätt.

Det krävs idag ofta stora kunskaper för att kunna sätta sig in i jämförelserna fullt ut.

Redovisning av hur lyckosam vårdformen har varit eller hur skolan lyckats med sitt uppdrag kan vara svårt att utläsa idag av dagens redovisning.

Sverige behöver studera hur man löst detta i andra länder och dra lärdom av detta.

Bra information och bra jämförelsetal är oerhört viktigt för att elever och omsorgstagande tillsammans med sina anhöriga ska kunna göra ett bra val.

Man behöver också ta med sig hur man kan göra för att göra redovisningen av jämförelserna så öppen som möjligt, vilket ökar trycket och viljan att förbättra sig än mer inom välfärdsföretagen. Sverige behöver se över möjligheten att förbättra redovisningen och jämförelsetalen inom välfärdstjänsterna för att underlätta valen för brukarna av välfärdstjänsterna.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-01 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)