Förbättrad information och större flexibilitet vid uttag av tjänstepension

Motion 2018/19:547 av Ann-Britt Åsebol (M)

av Ann-Britt Åsebol (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av förbättrad information och större flexibilitet vid uttag av tjänstepension och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För ekonomin på äldre dagar har tjänstepensionen blivit och kommer att bli en allt viktigare del av den totala pensionen. Uttagstiden av tjänstepension varierar mellan olika avtal och olika individer. En ökande trend är dock att allt fler tar ut delar eller hela tjänstepensionen på fem år.

Problemet är att alla inte är medvetna om vilka konsekvenser ett kortvarigt uttag får på sikt. Den som tar ut tjänstepensionen på kort tid får mer i plånboken under de första åren som pensionär, men denna inkomstnivå minskar därefter drastiskt – sedan har pensionären få möjligheter att öka sin inkomst. Detta är särskilt allvarligt när individen inte har uppmärksammat vilka följder valet av uttagsperiod skulle få.

Många upplever pensionssystemet som krångligt och pensionen kommer från skilda håll med olika regler. Detta gör det svårt för många att göra välinformerade och medvetna val. Det är viktigt med valfrihet och att själv kunna välja det som passar just den enskilde. Riksrevisionen har konstaterat att det krångliga systemet resulterar i att många inte gör aktiva val eller att man väljer utan att förstå de ekonomiska konsekvenserna. Det betyder att valfriheten begränsas och att pensionen kan bli sämre än nödvändigt. Detta är inte en önskvärd utveckling.

Flera aspekter behöver förändras. Informationen behöver förbättras och individen ges en bättre överblick av pensionens olika delar och vilka val som kan göras. Fördelar och nackdelar med olika val av uttag måste bli tydligare. Utformningen av blanketter och förvalen på desamma kan ha en betydande inverkan på människors val – det är inte rimligt att en kort uttagstid är förval när kunskapen om dess konsekvenser är låg bland individerna som ska välja. En bättre samordning av informationen om pensionens olika delar är således angelägen, och att effekterna av olika val tydliggörs likaså.

Därtill bör övervägas att införa större flexibilitet i uttaget av tjänstepensionen. Ett sätt skulle kunna vara att göra det möjligt för den enskilde att göra uppehåll i utbetalningarna och förändra utbetalningstiden från exempelvis fem år till en längre tidsperiod. I den allmänna pensionen kan individen pausa och ändra uttagstakten, vilket borde vara möjligt även i tjänstepensionen.

Slutligen bör det undersökas om de temporära uttagen av tjänstepensioner bör och kan begränsas på något sätt eller till någon del, vilket också Riksrevisionen rekommenderat. Detta förutsätter dock att människors valfrihet till stor del inte hämmas och att information och kunskap om uttaget av tjänstepension förbättras avsevärt.

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-20 Granskad: 2018-11-20 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)