Förbättrad infrastruktur

Motion 2018/19:2666 av Carina Ödebrink m.fl. (S)

av Carina Ödebrink m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för förbättrad infrastruktur i Jönköpings län och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kommunikationer och infrastruktur är en förutsättning för målet om ökad sysselsättning och människors frihet. En god infrastruktur, i form av järnvägs- och vägnät, flyg och telenät samt utbyggt bredband, ger förutsättningar för tillväxt. Systemen skall möjlig­göra trygga, säkra och klimatsmarta transporter och samtidigt öka människors möjlighet till arbetspendling och rekreation. Samtidigt generar utbyggnad och underhåll många arbetstillfällen, ofta med höga kompetenskrav.

Företag och människor skall kunna lita på att vägarna är trafiksäkra, att tåg och flygplan kommer i tid samt att telenätet och bredbandsnäten är robusta och säkra. För företagen är detta en viktig konkurrensfaktor på en global marknad. Utifrån detta har de regionala flygplatserna, för oss Jönköpings Airport, ett stort värde för utvecklingen – inte bara i regionen, utan också för utvecklingen i hela landet. Det är därför glädjande att EU reviderat sina regler och gör det möjligt för mindre flygplatser att söka statligt stöd.

Alla ska känna sig trygga med att kommunikationerna fungerar, oavsett om man är bosatt i en stad eller på landsbygden. Ansvaret för järnvägens drift, utveckling och finansiering måste därför ligga på nationell nivå. Även med en kommande utbyggnad av höghastighetståg är Södra stambanan av nationell vikt och har stora behov av upprust­ning och underhåll. Det är positivt att regeringen har gett ett positivt besked för att bygga höghastighetsjärnväg, men det är viktigt att i detta arbete hålla ihop hela systemet. Annars finns det en risk att projektet stannar vid Ostlänken och sträckan BoråsGöteborg. För att hela landet ska utvecklas är det också viktigt att de så kallade ”revbenen” till den projekterade Götalandsbanan och Europakorridoren utvecklas och förstärks. Ett viktigt revben i Region Jönköpings län är järnvägslinjen mellan Halmstad och Nässjö som bland annat förbinder västkusten med ett av landet mest industritäta områden – Gnosjöregionen. Trots att regeringen under förra mandatperioden ökade Trafikverkets resurser för underhåll hotas denna sträcka på grund av bristande underhåll. Ett annat viktigt revben är sträckan som förbinder Nässjö och Oskarshamn, som i framtiden har möjlighet att binda samman östkusten med höghastighetsbanan. Genom att rusta upp denna järnvägssträckning möjliggörs det också att persontrafiken, som legat nere sedan 2014, kan startas upp igen.

Eftersom marknader ibland är outvecklade eller rent av inte finns, måste samhället vara en garanti för att systemen håller samman och fungerar över tid. Särskilt viktigt är detta när det gäller komplicerade system som exempelvis järnvägen. Störningar i en del av landet fortplantar sig snabbt i systemet. Därför bör befintligt järnvägsnät i Jönköpings län rustas upp med hastighetshöjande åtgärder, mötesspår, fjärrblockering och elektrifiering.

Ökade kommunikationer mellan regionens kommuner och snabba transporter mellan regionens stora noder främjar tillväxten. De öst-västliga stråken bör studeras och utvecklas. Liksom järnvägen möjliggör detta mer storregional trafik och vidgar arbets­marknadsområdena, vilket medför positiva tillväxteffekter. För att öka trafiksäkerheten bör på sikt fler riksvägar byggas ut till motorvägsstandard, bland annat kvarvarande sträcka på riksväg 40 mellan Jönköping och Göteborg. Även om vägnätet jämförelsevis håller en hög standard bör det också rustas upp, och åtgärder bör vidtas för att nuvarande hastighetsgränser ska kunna behållas. Detta innebär bland annat att åtgärda sprickbildningar samt försäkra att det finns viltstängsel längs med de större vägstråken. Att sänka hastigheterna medför negativa effekter för företagandet i landsbygdskom­muner.

I dagens digitala värld är också tillgången till snabb och stabil internetuppkoppling viktig för att människor ska kunna ta del av samhällsservicen. Att det finns god tillgång till bredband i hela Sverige är en nyckelfaktor för en levande landsbygd. Med tanke på detta är regeringens mål om att minst 95 procent av hushållen ska ha en uppkopplings­hastighet om minst 100 megabit i sekunden till år 2020 bra. Samtidigt nåddes vi under året av rapporter om att fler föreningar och kommuner i Jönköpings län sökt bidrag för bredbandsutbyggnad än det finns pengar till.

Carina Ödebrink (S)

Johanna Haraldsson (S)

Peter Persson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)