Förbättrad integration

Motion 2020/21:1893 av Hanna Westerén (S)

av Hanna Westerén (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur det går att korta vägen till jobb genom att satsa på fler snabbspår och bristyrkesutbildningar för nyanlända och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har gått framåt på många områden. Vi hamnar på första plats som det mest jämställda EU-landet och vi betraktas som ett attraktivt land att leva och verka i – det är bra. Men samtidigt har vi utmaningar så som stora skillnader i uppväxtförhållanden, ekonomiska klyftor som växer och många områden som är segregerade.

Utbildningssystemet i Sverige måste betecknas som bekymmersamt. Skolresultaten uppvisar ökad spridning mellan skolor och kommuner. En av flera orsaker till rådande problem är det fria skolvalet – som egentligen aldrig är fritt i praktiken utan baseras på de möjligheter individen själv ser framför sig. Systemet fungerar för vissa, men långt ifrån alla. Skolvalet kombinerat med fri etableringsrätt för nya skolor har bidragit till en förstärkt segregation. För barn och ungdomar som kommer till Sverige är det framförallt skolan som är vägen in i det svenska samhället.

För vuxna är prioriterade områden svenskundervisning och andra etableringsinsatser där målet är att komma i arbete. Men integrationsfrågorna sträcker sig också över fler politikområden, bostadsförsörjning, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

En stor andel av nyanlända flyktingar har otillräcklig utbildning eller andra kvalifikationer för svensk arbetsmarknad. Andra generationens invandrare möter hinder i utbildning och arbetsliv som riskerar att leda till låg nivå på tilliten. Integrationen har förbättrats och det går nu allt snabbare för nyanlända att komma i arbete. Men mer behöver göras. Alla kommuner i Sverige behöver bidra med att ta ansvar för integra­tionen av nyanlända och vi behöver satsa på kompetens, inte lägre löner. Genom en snabbare integration och bättre utbildning kan fler bidra till Sveriges tillväxt och välfärd. Hela samhället vinner på att människor som kommer till vårt land får möjlighet att utbilda sig till de jobb som behövs.

En människas utbildningsnivå har stor betydelse för möjligheterna att finna anställning. Vi behöver korta vägen till jobb genom språk och utbildning. Inga områden ska vara särskilt utsatta. Vi behöver rusta miljonprogramsområdena och öka stödet till kommunerna för bra utbildning och socialt stöd för nyanlända barn och ungdomar. Så stärker vi vårt samhälle.

Hanna Westerén (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-02 Granskad: 2020-10-02 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)