Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag

Motion 2021/22:3396 av Leila Ali-Elmi och Nicklas Attefjord (båda MP)

av Leila Ali-Elmi och Nicklas Attefjord (båda MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av arbetsintegrerande sociala företag och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en förordning med en definition av arbetsintegrerande sociala företag och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Arbetsintegrerande sociala företag har som övergripande ändamål att skapa arbetstillfällen för människor som av någon anledning står långt från arbetsmarknaden. Företagen erbjuder även arbetsträning och rehabilitering för att de som deltar i verksamheten ska kunna gå vidare till en anställning hos andra arbetsgivare. De arbetsintegrerande sociala företagen drivs ofta som arbets­kooperativ och återinvesterar i huvudsak sina vinster i den egna verksamheten.

Arbetsintegrerande sociala företag spelar en viktig roll i samhället genom att skapa möjligheter för grupper som annars har svårt att få tillträde till arbetsmarknaden. Samhällsvinsterna med detta är uppenbara och väl dokumenterade. Bland annat Tillväxtverket har konstaterat att arbetsintegrerande sociala företag har fördelar som är särskilt bra för målgruppen nyanlända och långtidsarbetslösa utrikesfödda personer. Efter att ha följt ett antal projekt har myndigheten sett att individen utvecklar både språket och förmågor som behövs på arbetsmarknaden, samtidigt som företagens verksamhet också utvecklas. Verksamheterna stimulerar dessutom deltagarna till ledarskap och entreprenörskap, vilket i sin tur bidrar till att skapa nya jobb.

Miljöpartiet anser därför att samhället måste bli bättre på att stödja och utveckla arbetsintegrerande sociala företag. Som ett led i det ser vi ett stort behov av en tydlig och allmänt accepterad definition av vad arbetsintegrerande sociala företag är. I första hand skulle vi vilja att detta formuleras i en egen förordning, såsom föreslogs i den dåvarande regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag från 2010.

En sådan definition skulle skapa en större tydlighet för såväl de individer som kommer i kontakt med verksamheten som för Arbetsförmedlingen, kommuner, myndigheter och andra aktörer som samarbetar, eller skulle vilja samarbeta, med arbetsintegrerande sociala företag.

Genom en tydlig definition underlättas också för myndigheter och kommuner att skapa partnerskap med, rikta offentliga upphandlingar till och köpa tjänster från arbetsintegrerande sociala företag. En förordning skulle dessutom legitimera och lyfta upp arbetsintegrerande sociala företag som viktiga aktörer för Sveriges utveckling.

En annan utmaning för de arbetsintegrerande sociala företagen är de byråkratiska hinder som står i vägen vid rekrytering av deltagare. Det tar även ofta tid att få företaget att stå på egna ben. Miljöpartiet anser att det är väldigt angeläget att de hinder som finns undanröjs så att de arbetsintegrerande företagen kan vara en möjlig ingång till arbetsmarknaden för fler. Vi vill även se att Arbetsförmedlingen anvisar personer till dessa företag i högre utsträckning. Detta sker i dagsläget alldeles för sällan med tanke på de behov som finns och på den potential som verksamheterna har. Inte minst är det av stor vikt att den reformerade arbetsmarknadspolitiken skapar goda förutsättningar för de arbetsintegrerande sociala företagen att vara del av den aktiva arbetsmarknadspolitiken.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att regeringen upprättar en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag, som kan ersätta den tidigare handlingsplanen från 2010.

Leila Ali-Elmi (MP)

Nicklas Attefjord (MP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)