Förbjud rasistiska organisationer

Motion 2018/19:1613 av Denis Begic (S)

av Denis Begic (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över att i lag förbjuda rasistiska organisationer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

På senare år har rasistiska organisationer blivit mer verksamma. Till följd av det har en debatt blossat upp om att polisen inte agerar när organisationerna demonstrerar och delar ut sina antidemokratiska flygblad. Demonstrationerna har på olika orter i Sverige följts av misshandel och hot mot både tjänstemän och medborgare. Ofta har det framförts antisemitiska och främlingsfientliga åsikter under dessa samlingar.

Det behöver göras en översyn i syfte att se över möjligheten att i lag förbjuda organisationer vars verksamhet innebär förföljelse av vissa folkgrupper. Översynen behöver göras för att se om befintlig lagstiftning räcker för att motverka rasistiska organisationer. En utgångspunkt för översynen bör vara andra stycket 2 kap. 24 § i regeringsformen: ”Föreningsfriheten får begränsas endast när det gäller samman­slutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.”

Också FN:s konvention om mänskliga rättigheter om avskaffande av all form av rasdiskriminering (ICERD) som Sverige skrivit under kan ge stöd åt att förbjuda rasistiska organisationer.

 

 

Denis Begic (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)