Förbud mot diskriminering i näringsverksamhet

Motion 1997/98:Ju711 av Hans Karlsson m.fl. (s)

av Hans Karlsson m.fl. (s)

Det är straffbart för en näringsidkare att diskriminera någon människa på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller homosexuell läggning. Vi anser att det är lika klandervärt om en näringsidkare diskriminerar någon på grund av funktionshinder. Jag föreslår därför att brottsrubriceringen olaga diskriminering (16 kap. 9 § brottsbalken) skall utvidgas att omfatta även människor med funktionshinder.

En utvidgning av straffstadgandet i 16 kap. 9 § brottsbalken till att även omfatta funktionshindrade skulle vara en tydlig markering från lagstiftaren att diskriminerande handlingar för näringsidkare vad gäller människor med funktionshinder är oacceptabla. Förbudet bör även ge allmänpreventiva effekter och tillsammans med andra åtgärder bidra till en attitydförändring.

Att utvidga ett redan befintligt diskrimineringsförbud till att omfatta funktionshindrade har dessutom den fördelen att förbudets tillämpnings­område liksom vilka personalkategorier som omfattas av diskriminerings­förbudet redan är kända.

Syftet är, vilket egentligen borde vara självklart, att människor med funktionsnedsättning ska tillgodoräknas samma skydd som de grupper som omfattas av den gällande bestämmelsen i 16 kap. 9 § brottsbalken.

Den brottsliga gärningen enligt 16 kap. 9 § brottsbalken består i att en näringsidkare diskriminerar en person genom att inte gå honom/henne tillhanda på de villkor som näringsidkaren tillämpar i förhållande till andra.

Ordet diskriminering har i detta sammanhang en snäv betydelse. Bestäm­melsen omfattar endast sådana situationer där någon uppsåtligen missgynnar en människa genom att behandla honom/henne mindre förmånligt än andra. Det handlar om diskriminering som kan komma till uttryck genom att en näringsidkare till exempel inte släpper in människor på restauranger eller till affärslokaler.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förbud mot att diskriminera personer med funktionshinder i näringsverksamhet.

Stockholm den 30 september 1997

Hans Karlsson (s)

Inger Lundberg (s)

Håkan Strömberg (s)

Maud Björnemalm (s)

Nils-Göran Holmqvist (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)