Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Förbud mot konfessionella friskolor

Motion 2016/17:2257 av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD)

av Markus Wiechel och Johan Nissinen (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett stopp för konfessionella friskolor i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett stopp för religiösa trossamfund att få driva skolor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har ända tills nyligen varit förhållandevis förskonat från religiös fanatism. Vi har likaså till stor del sluppit hedersrelaterade företeelser, kvinnoförtryck, antisemitism eller andra intoleranta inslag som är vanliga i områden som till stor del präglas av religion. Detta ska vi vara glada för.

Det sekulära samhället har i Sverige vuxit fram till stor del just för att vetenskap snarare än religion har legat i fokus i utbildningsväsendet. Särskilt i en tid då mängder av människor från andra delar av världen sökt sig till Sverige är det viktigt att hålla fast vid denna linje då många kommer från samhällen med en helt annan kultur och ett helt annat sätt att se på jämställdhet, likabehandling eller religionsfrihet. Vi kan på intet sätt låta tro gå före vetenskap eller acceptera att grupper med människor förpassas till en gemenskap som baseras på religiös fundamentalism. Samhället behöver idag verktyg för att minska segregationen, inte öka den, varför konfessionella skolor är direkt olämpliga.

Skolan ska vara en fridfull plats där barn och ungdomar får en chans att växa upp samtidigt som de får chansen att få kunskap om livet och dess utmaningar. Skolan ska med andra ord ge samtliga elever rätt till en allsidig kunskap utan religiös påverkan och utbildningen ska vara baserad på vetenskap.

Våra elever ska tidigt få en likvärdig utbildning där de fostras till ansvarstagande, demokratiskt medvetna medborgare. Många föräldrar väljer dock att placera sina barn i skolor baserat på ambitionen att ge dem en specifik kulturell eller religiös värdegrund. När så är fallet är det extra viktigt att se till att unga nyanlända får en värdig chans att snarare etablera sig i Sverige och bli en del av det svenska samhället. Då kan vi inte acceptera en utveckling mot att vissa skolor blir en samlingspunkt för barn med utländsk bakgrund, där svenska inte är det vanligaste modersmålet och där svensk kultur inte är normen. Just den sortens utveckling gör att många isoleras från det svenska samhället med ett ökat utanförskap som följd.

I läroplanen om skolans värdegrund och uppdrag står följande:

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.

Vidare står det:

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Trots att läroplanen innehåller tydliga texter om grundläggande svenska värden har Sverige idag över 60 så kallade konfessionella friskolor. Utöver detta antal har Skolinspektionen i uppgift att ta ställning till ett antal ansökningar om nyetableringar. Med tanke på hur verkligheten ser ut runt om i landet är det tydligt att läroplanen inte följs då det är mycket svårt att motarbeta religiös påverkan eller finna olämpliga värderingar enbart genom ett fåtal inspektioner.

För att säkerställa en fungerande inkludering av nyanlända och deras barn i samhället, samt stärka de humanistiska delarna av läroplanen bör regeringen därför förbjuda samtliga konfessionella friskolor i Sverige. Eftersom det likaså finns skolor som formellt sett inte är konfessionella friskolor men ändå drivs direkt eller indirekt av trossamfund bör regeringen likaså förbjuda trossamfund att driva skolor då dessa uppenbart kan påverkas i en religiös riktning.

Markus Wiechel (SD)

Johan Nissinen (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)