Förbud mot ormar i flerfamiljshus

Motion 2008/09:MJ293 av Ann-Christin Ahlberg (s)

av Ann-Christin Ahlberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett förbud mot giftiga ormar i flerfamiljshus bör införas.

Motivering

Det är inte ovanligt att hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare i flerfamiljshus äger och hyser en eller flera ormar i sin lägenhet. Det kan handla om relativt ofarliga ormar, men också farliga och giftiga ormar. Ibland rymmer farliga och giftiga ormar. Det är en stor yttre fara för dem som lever i flerfamiljshus där rymningen skett. Att ägaren har ett ansvar för förvaringen av djuret, och därmed också för brister i förvaringen av detsamma, är det ingen tvekan om.

En del kommuner i Sverige tillåter giftiga ormar i bostäder och en del kommuner har totalförbjudit ormar i bostäder. Flera kommuner i landet kräver tillstånd för att ha ormar i lägenhet. Lägenhetsinnehavaren och ormägaren måste helt enkelt ansöka hos miljö- och hälsovårdsnämnden (eller motsvarande) om tillstånd för sitt orminnehav. De kommuner som kräver tillstånd motiverar det med vikten av att garantera människors säkerhet och trygghet och för att undvika oönskade kontakter. Många människor är rädda för ormar. Fastighetsägarna ska veta om det finns orm i huset för att kunna informera övriga hyresgäster.

Men många ormägare känner inte till att det krävs tillstånd eller också bryr man sig inte om att ansöka om tillstånd. Därför är mörkertalet stort. Antalet ormar i flerfamiljshus är betydligt större än antalet beviljade tillstånd.

Den som vill äga farliga eller giftiga ormar där ägandet är tillåtet enligt föreskrift i lag för privatpersoner ska naturligtvis få göra det, förutsatt att djuret inte förvaras i ett flerfamiljshus. Och förutsatt att personen ansvarsfullt förvarar ormen ett för tredje man säkert sätt.

Förvaring bör bara tillåtas i privatägd bostad. Detta för att inte utsätta tredje man för fara. Med anledning av ovanstående motivering bör giftiga och farliga ormar förbjudas i flerfamiljshus eftersom de även utgör en fara och ett hot för de övriga boende i huset.

Stockholm den 24 september 2008

Ann-Christin Ahlberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2008-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)