Förbudet mot alkoholreklam

Motion 1992/93:So264 av Karin Israelsson m.fl. (c, fp, s, kds)

av Karin Israelsson m.fl. (c, fp, s, kds)
1990-04-05 svarar konsumentverket på en anmälan om
eventuell otillåten alkoholreklam, där Fria Moderata
Studentförbundet sålt alkohol till allmänheten på
Drottninggatan i Stockholm, ''Det har inte framkommit att
handlingen skulle vara av kommersiell natur. Snarare är det
fråga om en politisk provocering... Ärendet har avslutats.''
Är inte alla lagbrott politiska provokationer?
I ett annat fall har Radionämnden avvisat ett
reklaminslag i anslutning till att radiosporten i reportage
från Vasaloppet vid flera tillfällen lät ett antal fransmän
göra reklam för en klart angiven vinsort. Relativt nyligen
har ett program polisanmälts, sedan reportern tillverkat
hembränt i programmet och sedan i flera program agerat för
sitt handlande.
Det är f.n. så att endera kan eller vill inte myndigheterna
tillämpa den lagstiftning som finns om förbud mot
alkoholreklam, liksom illegal hantering av
alkoholinformtionen, eller så är lagstiftningen av den
karaktären, att den är uddlös. De ovan angivna exemplen
är inte unika utan i de allra flesta fall agerar inte t.ex.
konsumentverket. Det har vid åtminstone några tillfällen ej
heller angivit formen för ev. besvär över avgivet
myndighetssvar, vilket endera beror på okunskap eller att
lagstiftningen är oklar. I detta fall strider det också mot
förvaltningslagens intentioner om att anmälande part skall
erhålla information om besvärsvägar av myndigheten.
Eftersom det i nuvarande läge synes finnas flera orsaker
till en skärpning eller i vart fall översyn av lagstifningen om
hur konsumentverket m.fl. informerar samt hanterar
anmälningar, så bör riksdagen föranstalta om en översyn av
lagen om förbud mot alkoholreklam. Det är desto mer
angeläget, eftersom EG-länderna Frankrike och Danmark
infört striktare reklamregler fr.o.m. 1 januari 1992.
Dessutom bör regeringen medverka till att striktare
regler utformas för hur alkoholfrågan skall hanteras i
media, särskilt radio och TV.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär en översyn av
lagstiftningen rörande förbud mot alkoholreklam.

Stockholm den 22 januari 1993

Karin Israelsson (c)

Elver Jonsson (fp)

Göran Magnusson (s)

Fanny Rizell (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)