Fördelningen av resurser inför folkomröstningen om EMU

Motion 2002/03:Fi276 av Lena Sandlin-Hedman m.fl. (s)

av Lena Sandlin-Hedman m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fördelning av statliga bidrag inför en kommande folkomröstning om EMU.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de organisationer som erhåller statliga informationsmedel inför folkomröstningen skall förpliktigas att öppet redovisa hur dessa använts.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att partierna i de överläggningar som kommer att föregå folkomröstningen skall sträva efter att uppnå en frivillig överenskommelse om att största möjliga öppenhet skall gälla vad gäller finansieringen av alla aktiviteter inför folkomröstningen.

Motivering

I den uppgörelse som tecknats mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet anges tydligt att partierna inför folkomröstningen om EMU är överens om att ”Resurserna för jasidan och nejsidan ska fördelas rättvist” (punkt 13). Det är av stor vikt att så sker, både för trovärdigheten inför folkomröstningen och för att ett resultat av folkomröstningen ska upplevas som legitimt. Samtidigt är det av stor vikt att folkrörelser, fackförbund, olika intresseorganisationer likaväl som olika ja- och nej-kampanjer ges ett stort utrymme att själva utforma sina prioriteringar och sin opinionsbildning. Därför är det viktigt att regeringen fördelar de statliga resurser som läggs på information inför folkomröstningen rättvist mellan jasidan och nejsidan så att de på ett allsidigt sätt belyser frågan om svenskt medlemskap i EMU. Det är väsentligt att de som erhåller statliga medel tydligt redovisar dessa och att det råder så stor öppenhet som möjligt i finansieringen av alla aktiviteter som kommer att ske inför folkomröstningen.

Inför det allmänna valet 2002 hade partierna en frivillig överenskommelse om att öppet redovisa finansieringen av sina kampanjer. Detta utgjorde inte någon inskränkning i partiernas rätt att själva besluta om sina prioriteringar och sina kampanjer, men det skapade en mycket stor öppenhet vad gällde finansieringen av kampanjerna. Erfarenheterna från denna överenskommelse är goda då både öppenheten och partiernas självbestämmande tillgodosetts, och partierna bör i de överläggningar som föregår folkomröstningen sträva efter att uppnå en liknande överenskommelse om att ömsesidigt redovisa de resurser som läggs på kampanjen.

Stockholm den 22 oktober 2002

Lena Sandlin-Hedman (s)

Anders Sundström (s)

Inger Segelström (s)

Sören Wibe (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)