Fördjupa Göteborgs hamn

Motion 2018/19:560 av Maria Nilsson (L)

av Maria Nilsson (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att ta in en fördjupning av Göteborgs hamn i Trafikverkets prioriteringar för kommande år och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Göteborg är Sveriges största hamn och en viktig del av hela Sveriges industri.

Det finns två huvudsakliga anledningar till varför Göteborgs hamn behöver fördjupas. För det första är djupare farleder nödvändiga för att härbärgera oceangående containertrafik. För det andra behöver Göteborgs hamn fördjupas som ett led i att säkerställa samhällsförsörjningen av Göteborg i händelse av krig eller kris.

Trafikverket har tidigare genomfört en utredning som visade på den samhällsnytta som en fördjupning av Göteborgs hamn skulle innebära. Även OECD har i en rapport visat på behovet av att Göteborgs hamn kan ta emot oceangående megacontainrar. Det maximala djupgåendet för containerfartyg behöver ökas från vad som är fallet idag, 13,5 meter, till 16–17 meter. Då kan samtliga fartyg som tar mer än 5000 tjugofotscontainrar komma med mer last än de gör idag.

Djupare farleder i Göteborgs hamn var inte en del av de prioriteringar som fanns med i Trafikverkets infrastrukturplan för 2018–2019. För att en fördjupning ska realiseras krävs att detta blir en av Trafikverkets prioriteringar.

Maria Nilsson (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-20 Granskad: 2018-11-20 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)