Förebygga ungdomsbrottslighet

Motion 2017/18:452 av Tuve Skånberg (KD)

av Tuve Skånberg (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta betydelsen av trygga familjer i det brottsförebyggande arbetet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda påföljder för unga i syfte att fler ska kunna dömas till ungdomstjänst med tydlig koppling till brottet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De små nära gemenskapernas betydelse, inte minst familjens positiva roll för barns och ungas utveckling, är obestridlig. Nära och stabila relationer mellan föräldrar och barn är avgörande för att ge barnen goda värderingar och en etisk kompass att bära med sig resten av livet. Bäst fungerar den processen i kärleksfulla gemenskaper som präglas av tillit. Detta kräver tid tillsammans eftersom det är i vardagliga situationer man löser konflikter och tränar sin sociala kompetens på ett naturligt sätt. Mer tid för barnen har en rad positiva följdverkningar för barnet, däribland en brottsförebyggande effekt.

Familjens betydelse för identitetsskapande gemenskap, etisk vägledning och som stöd för att bygga upp inre självkontroll kan knappast överskattas. En i sin helhet god familjepolitik är alltså en grundläggande förutsättning för ett fungerande brottsförebyggande arbete. Familjepolitiken ska underlätta familjesammanhållningen och förbättra föräldrarnas möjligheter att skapa en välfungerande familjesituation. Familjepolitiken är alltså ett viktigt redskap i det brottsförebyggande arbetet.

Utöver familjepolitiska brottsförebyggande insatser behövs särskilda insatser för de personer som begår brott i unga år. Den brottsliga banan börjar ofta med ringa brott i tidig ålder som med åren leder till grövre brott. Ju tidigare och tydligare samhället reagerar när unga begår brott, desto större är möjligheten att bryta den negativa utvecklingen.

Återkopplingen mellan brott och straff bör ligga nära i tiden. Det är också önskvärt att undvika bötesstraff för de yngsta brottslingarna, eftersom det kan uppfattas som att man kan köpa sig förbi konsekvenserna av brottsligheten. Fler unga som begår brott bör istället dömas till ungdomstjänst, även för mer ringa brott. Påföljden ska, där det är lämpligt, ha en tydlig koppling till brottet. Om klottrare och vandaler får sanera klotter och återställa efter skadegörelse ökar sannolikheten för en förståelse för brottens konsekvenser och kostnader.

Idag utdöms ungdomstjänst i domstol. För att öka användningen av ungdomstjänst bör åklagarna kunna föreskriva kortvarig ungdomstjänst för ringa brott genom ett strafföreläggande.

Tuve Skånberg (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2017-09-28 Granskad: 2017-09-28 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)