Förenklad uppgiftshantering till myndigheter för företag

Motion 2007/08:N352 av Ulrika Karlsson i Uppsala och Jessica Polfjärd (m)

av Ulrika Karlsson i Uppsala och Jessica Polfjärd (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att upprätta ett centralt uppgiftsregister för myndigheter med uppgiftskrav på företag.

Motivering

Regeringen har i samråd med flera näringslivsorganisationer tagit fram en handlingsplan som ämnar föreslå regelförändringar inom svenskt näringsliv. Planen belyser flera intressanta förändringsförslag. Utgångspunkten för handlingsplanen finns i det uppsatta målet om 25 procents regelminskning fram till år 2010.

Det är viktigt att vi fortsätter stärka arbetet mot mindre byråkrati för enskilda företag och företagare. Näringslivet har i allt för stor utsträckning hämmas av regler som stjäl dyrbar administrativ tid. Bördan har blivit påtaglig för många företag som tvingas anpassa sig efter villkor som inte alltid har legitimitet eller ens fyller en funktion.

Med utgångspunkt i det behöver handlingsplanen kompletteras. Det som behöver tillföras är en central uppgiftsregisterhantering för samtliga myndigheter som kan begära uppgifter från ett företag.

I ett sådant register sammanställs alla blanketter och uppgiftskrav som ställs till företagen från alla myndigheter. Funktionen av en central registerhantering är att näringsidkare även kunna vända sig till registret för att få information om vilken typ av krav som ställs samt handledning i frågor som rör regeltillämpning. Syftet är att det blir en instans att vända sig till oavsett regelns karaktär.

I kombination med övriga förslag som redan återfinns i handlingsplanen skapas en kraftfull mekanism som motverkar onödigt krångel, tidsödande administration samt svåröverskådliga regelsamlingar. Det är ett steg mot ett flexiblare näringsliv som hjälper företag fokusera på sin kärnverksamhet. Därigenom skapas bättre tillväxtpotential och förutsättningar till arbete.

Stockholm den 5 oktober 2007

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

Jessica Polfjärd (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)