Förenklade förutsättningar för sociala företag

Motion 2016/17:452 av Saila Quicklund (M)

av Saila Quicklund (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur vi kan förenkla förutsättningarna för sociala företag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sociala företag hjälper personer som annars har svårt att få jobb in på arbetsmarknaden. Med socialt företagande försöker man genom exempelvis direkt ägande eller anställning, öka delaktigheten för medarbetarna och skapa glädje i arbetet och inspirera till fortsatt engagemang. Sociala företag är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet och vinsterna brukar återinvesteras i verksamheten.

Människor som på grund av långtidsarbetslöshet, långtidssjukskrivning, en funktionsnedsättning eller andra skäl inte har haft möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden, är de som oftast förekommer i sociala företag. Vi ser också ett nytt och djupare utanförskap växa fram, med många unga och utrikes födda som faller längre från arbetsmarknaden än tidigare.

Sociala företag har dock flera hinder, det krävs framförallt större politiskt engagemang och beslut som förenklar vardagen för dessa företag.

Arbetsförmedlingen arbetar med att utveckla och driva sociala företag, även kommuner är involverade. Att exempelvis kombinera socialt företagande med olika bidrags- och försörjningsreformer är ett sätt. Det är svårt att kombinera lönebidrag och socialt företagande eftersom personer med lönebidrag inte får ha väsentligt inflytande i verksamheten.

Sociala företag förenklar för personer som står långt från ordinarie arbetsmarknad och ger dem högre delaktighet. Därför är det angeläget att regeringen ser över regelverken för sociala företag.

Saila Quicklund (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-01 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)