Förenklade möjligheter att bedriva kustnära sjöfartsverksamhet

Motion 2018/19:273 av Hampus Hagman (KD)

av Hampus Hagman (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla tonnageskattesystemet så att fler kan ansluta och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Inom den svenska sjöfartssektorn finns i dag ungefär 100 000 arbetstillfällen, men de kan bli fler. För att sjöfartsnäringen ska ha goda villkor och utvecklas positivt krävs det förutsägbara och långsiktiga regelverk. Det har skett positiva saker för näringen under de senaste åren. Införandet av tonnageskatt, som skedde i full enighet, är ett bra steg, som ger svenska fartyg mer likvärdiga villkor i förhållande till våra grannländer. Under 2017 flaggade flera fartyg in för första gången på många år, en utveckling som sedan fortsatt under 2018. Nu är det viktigt att ytterligare förenkla för sjöfartssektorn.

De många arbetstillfällena inom sjöfartssektorn är ett skäl till detta, men knappast det enda. Sverige har en lång kust och det finns stor potential i transporter till havs, för att avlasta vägnätet och järnvägen. De miljömässiga vinsterna är också stora. Det finns också ett egenvärde i att fler fartyg med olika ändamål är svenskflaggade, då dessa kan komma att behövas vid en eventuell krigssituation.

Tonnageskattesystemet behöver förenklas och utvecklas så att fler kan omfattas. I dag gäller inte reglerna fartyg som seglar inom svenska vatten mer än en fjärdedel av tiden under ett år. I dagsläget måste också fartygen ingå i systemet i minst tio år för att få ingå i systemet. Det innebär alltså att ett rederi måste vara säkert på att trafiken utanför svenskt vatten kommer att vara stabil under lång tid för att våga ansluta till systemet. Osäkerheten försvårar utvecklingen av branschen, och det är nu hög tid att bygga vidare på de positiva förändringar som tidigare gjorts.

Den tid som ett fartyg ska ingå i systemet behöver förkortas väsentligt, och kravet på att fartyg seglar utom Sverige mer än en fjärdedel av tiden behöver ses över med inriktningen att kustnära sjöfart ska underlättas.

 

 

Hampus Hagman (KD)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-08 Granskad: 2018-11-08 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)