Förenklade regler för svävarfart

Motion 2012/13:T245 av Jonas Gunnarsson (S)

av Jonas Gunnarsson (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förändrade och förenklade regler för användande av svävare.

Motivering

Svävare är i Sverige ganska ovanliga maskiner som dock har stor potential att bli vanligare. Svävarens stora fördel är att den kan färdas över både vatten och is, även is som inte bär. Förutom den uppenbara fördelen med att framföras både över is och vatten har svävare också en stor miljömässig fördel jämfört med båtar. Svävare färdas friktionsfritt över det underlag man färdas över, vilket gör att avsevärt mindre energi behövs för framdrivning, detta medan båtar förbrukar en stor mängd energi till att förflytta vatten för att kunna drivas framåt. Den stora nackdelen med svävare har historiskt sett varit att de alstrar relativt mycket buller. Det håller dock på att förändras med nyare maskiner och modernare teknik.

Det regelverk som idag reglerar svävarfart är utformat utifrån gamla föreställningar om svävare och att de är ganska få till antalet. Regelverket bygger på att länsstyrelserna ger ganska detaljerade tillstånd för när och var svävare får framföras.

Svävarfart skulle kunna bli vanligare i framtiden och täcka upp nya behov av sjötransporter vintertid som uppstår när allt fler sjöförlagda vindkraftsparker anläggs. För att underlätta en sådan utveckling bör lagstiftningen som styr regelverket för svävarfart förändras till ett mer generellt, likt det som reglerar framförande av båtar. Rimligt är också att högsta tillåtna bullernivåer för nya svävare etableras liksom eventuella begränsningar för områden där svävare inte får framföras.

Stockholm den 2 oktober 2012

Jonas Gunnarsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-03
Yrkanden (1)