Förenklat företagande

Motion 2006/07:Sk270 av Karin Pilsäter (fp)

av Karin Pilsäter (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda schablonskatt och förenklad deklaration för småföretagare.

Motivering

Alla företag har börjat som en idé hos någon. Det är viktigt att många fler vågar ta steget att bli egenföretagare. För både löntagare och arbetslösa måste det bli ett intressantare alternativ. Det är de mindre företagen som växer, och ju fler som startar företag, desto större möjligheter att det bland dessa uppstår många växande företag. Många egenföretagare är därför sannolikt den viktigaste potentialen för ökad sysselsättning i den privata sektorn.

Många som blivit företagare har sig själva som enda anställd. Vi behöver förkorta sträckan i tid och tanke mellan idé och verksamhet.

Morgondagens arbetsmarknad kommer att se mycket annorlunda ut än dagens. I själva verket pågår förändringen hela tiden. Färre kommer att ha fasta tjänster. Fler kommer att arbeta med uppdragsverksamhet eller vara egna företagare. Självklart måste då regelverket, som vuxit fram under 1900-talet, anpassas till allt det nya på 2000-talet.

Förslagen i denna motion tar sin utgångspunkt där allting börjar. Hos den enskilde. Fler egenföretagare – som så småningom bygger ut och anställer någon annan – är en förutsättning för fler växande företag och fler nya jobb i Sverige.

Entreprenörer ska inte behöva bli administratörer

Låt mig ge några konkreta exempel.

Anna har just gått ut gymnasiets grafiska linje. Hon tycker att det finns gott om trista hemsidor på Internet. Anna skaffar en laptop och en F-skattsedel och erbjuder sina tjänster som webbredaktör till mindre företag och organisationer.

Kalle har jobbat som städare men är nu arbetslös. Han skaffar lite städutrustning, en F-skattsedel och börjar sätta upp lappar i området.

Per-Inge trivs inte i rollen som anställd journalist. Han vill bli frilans. Han skaffar en dator, en F-skattesedel och börjar ringa runt till redaktioner för att erbjuda sina tjänster.

Journalister, informatörer, freelans-fotografer, illustratörer, designer, trädgårdsarbetare, barnvakter – det finns många yrkesgrupper som genom egenföretagande säljer framför allt sin tid och sitt kunnande. För dem behöver vi göra steget till företagandet mycket kortare.

Gemensamt för dessa människor är ofta att de är mer entreprenörer än administratörer. Det ska de kunna förbli. Regelverket som omgärdar företagandet är fortfarande mycket omfattande och anpassat framför allt till tillverkande, kapital- och materielintensiva storföretag. Det stämmer illa överens med framväxten av små tjänsteföretag. Många av de nya entreprenörerna säljer framför allt just sin tid och sitt kunnande.

I framtiden borde det bli lika naturligt att gå in i företagarrollen som att söka sin anställning hos någon annan. Då behöver också steget till eget företagande bli kortare än i dag.

Ett gott företagsklimat handlar inte enbart om skatter och regler, utan också om attityder – inte minst från det politiska systemet och myndigheternas sida.

Vilka signaler får unga, entusiastiska människor från myndigheterna när de står i begrepp att förverkliga en företagsidé? Ett talesätt lyder Det är enklare att bestiga berget K12 än att fylla i blankett K10.

I ett samhälle där det är naturligt att bli sin egen, gå ut på arbetsmarknaden och erbjuda sina tjänster, ska unga människor inte genast behöva anlita revisorer och redovisningskonsulter. bara därför att de saknar fördjupade kunskaper om periodiseringsfonder, klyvningsräntor och expansionsmedel. Då ska man inte behöva ge upp innan verksamheten ens kommit i gång, bara för att Skattemyndigheten krånglar om F-skattsedeln. Regeringen aviserar ett omfattande regelförenklingsarbete. 25 % av företagens regelbörda ska lyftas av under mandatperioden. Här är några förslag som skulle kunna bidra till att nå detta mål.

Förenklad företagardeklaration och schablonskatt

Skatte- och deklarationsregler är fortfarande i alltför stor utsträckning formade efter de större företagen, efter tillverkande, kapital- och materielintensiva företag. Det stämmer dåligt med det moderna företagandet i olika former av tjänsteproduktion.

Bland de nya entreprenörerna är det många som säljer framför allt sin egen tid och sin egen kompetens: personer med kontoret på fickan. De arbetar kanske hemifrån, eller tillfälligt hos uppdragsgivaren. De arbetar ibland självständigt, och bildar ibland tillfälliga s k nätverksföretag tillsammans med andra egenföretagare. Kanske är man flera om samma lokal, delar på utrustning och kostnader, men har rent professionellt inte så mycket med varandra att göra.

Sådana småföretagare i tjänstesektorn har sällan stora omkostnader. Det kan i ett uppbyggnadsskede vara nödvändigt att skaffa t ex viss datorutrustning och mobiltelefon – eller en gräsklippare – men därefter är omkostnaderna för att driva verksamheten begränsade, jämfört med t ex ett tillverkande företag.

För många blir därför det omfattande uppgiftslämnandet och den detaljerade bokföringen onödiga. Deklarationsblanketternas frågor är ofta både svårbegripliga och helt irrelevanta.

Därför bör en förenklad deklaration för företagande införas. För enmansföretaget bör man kunna välja att lämna förenklad företagsdeklaration, precis som en löntagare kan lämna förenklad självdeklaration. Totala inkomster redovisas, från detta dras löne- och avgiftssumman samt en schablon för kostnader. Mellanskillnad utgör skattepliktigt överskott.

En kostnadsschablon, som kan tänkas täcka kontorskostnader som telefon, porto, data, vissa övriga marknadsutgifter, resor etc räknas fram. Den kan till exempel ligga som en viss andel av omsättningen – upp till ett maxbelopp, till exempel 50 000 kronor. Till detta kan man lägga verifierad kontorshyra. Eftersom många enmansföretagare i tjänstesektorn har kontoret på fickan, d v s i sin egen bostad, bör kontorshyra inte inräknas i schablonen.

Syftet med en förenklad företagsdeklaration är inte i första hand att åstadkomma en skattesänkning, utan just en förenkling. I ett första steg bör detta förslag endast gälla dem som har mycket små omkostnader och därför inte alls behöver lämna alla de uppgifter som krävs i det nuvarande systemet. En schablon på den nivå som här föreslås som lämplig får liten statsbudgetpåverkan.

Småföretagare som ser att kostnaderna inte nämnvärt överstiger schablonen slipper anlita revisorer, alternativt slipper ägna dagar åt att försöka begripa Skatteförvaltningens informationsbroschyrer.

Ett enkelt och tydligt system för inbetalning av moms, sociala avgifter och preliminär skatt ska kopplas till den förenklade företagsdeklarationen, exempelvis genom att allt betalas i samband med och på samma sätt som momsen, så att enkelhet präglar hela relationen till skattemyndigheterna. På detta sätt kan även bokföringen till viss del förenklas, även om alla inkomster och utgifter givetvis ska bokföras och verifieras. Detta har ingen civilrättslig inverkan – bokföringslagen ska givetvis följas men bokföringen behöver inte utformas för att kunna få fram en mängd uppgifter för deklarationen.

I och med att det är deklaration, beskattning och bokföring som förenklas kan detta införas utan att någon ny företagsform införs.

Regeringen bör ges i uppdrag att utreda närmare hur en schablonbeskattning och förenklad deklaration i enlighet med skissen ovan kan införas.

Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 30 oktober 2006

Karin Pilsäter (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)